Spring naar de content
Mijn aanmelding
Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet Car Claim onderzoek naar de betrokkenheid van PSA c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft Car Claim kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van PSA c.s.:

  1. manipulatie-instrumenten bevatten, die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;
  1. onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uitstoten dan wettelijk is toegestaan;
  1. zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij onder normale gebruiksomstandigheden niet aan de wet voldoen.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen van PSA c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Informeren

Car Claim vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door PSA c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Daarvoor is noodzakelijk dat naast openbaar beschikbare informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen gedupeerden een goede inschatting maken van hun rechtspositie. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, Duitsland en Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.

Procederen

Car Claim heeft primair tot doel om samen met PSA c.s. en de overige betrokken partijen tot een collectieve oplossing te komen, waarmee het nadeel van gedupeerde automobilisten wordt weggenomen. Daarom hebben wij PSA c.s. en de overige betrokken partijen eerst uitgenodigd om in overleg te treden. Tot op heden is er helaas geen reactie ontvangen. Op 17 januari 2022 zijn wij daarom ten behoeve van de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen. De stappen in het proces zijn opgenomen in een aparte procespagina.

menu