Spring naar de content
Mijn aanmelding
Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door je kenteken in te vullen en meld je daarna aan.

Het Volkswagen emissieschandaal

Op 18 september 2015 werd bekend dat autofabrikant Volkswagen AG op grote schaal fraudeerde met de uitslagen van emissietests. Dat deed zij door de officiële emissietests met ‘sjoemelsoftware’ te manipuleren. Daardoor liggen de emissiewaarden van dieselvoertuigen van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT (samen: Volkswagen c.s.) met een zogenoemde EA189-motor onder normale rijomstandigheden al lange tijd veel hoger dan wettelijk is toegestaan. De daarna door Volkswagen c.s. geïntroduceerde ‘software update’ neemt deze gebreken niet weg. Ook na de update bevatten de EA189 voertuigen van Volkswagen c.s. sjoemelsoftware. En ook na deze update stoten zij nog altijd (veel) te veel schadelijke stoffen uit. Inmiddels heeft Volkswagen c.s. in verband met dieselgate wereldwijd al ruim EUR 35 miljard aan boetes en schikkingen betaald.

Illustratie van een persoon die op een klokkenbel slaat

Sjoemelsoftware is verboden, schade moet worden vergoed

Het gebruik van sjoemelsoftware is verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in december 2020 duidelijk gemaakt dat het excuus van autofabrikanten die zeggen dat sjoemelsoftware nodig is om de motor te beschermen, niet opgaat. Autofabrikanten die om zulke redenen sjoemelsoftware in hun auto’s installeren, overtreden de Europese regels. Het Hof van Justitie heeft ook geoordeeld dat autofabrikanten die sjoemelsoftware in hun voertuigen hebben geïnstalleerd een vergoeding aan benadeelde automobilisten verschuldigd zijn.

Volkswagen c.s. en dealers veroordeeld in Nederland

In Nederland is Stichting Car Claim in 2017 een procedure gestart tegen onder meer Volkswagen c.s. en haar Nederlandse dealers. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in deze procedure bepaald dat Volkswagen c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens alle Nederlandse kopers van getroffen voertuigen. Als gevolg daarvan lijden kopers schade, die Volkswagen c.s. zal moeten vergoeden. Ook de Nederlandse dealers van Volkswagen c.s. ontspringen de dans niet. Volgens de rechtbank hebben consumentkopers van nieuwe voertuigen met sjoemelsoftware recht op terugbetaling door de dealers van EUR 3.000. Consumentkopers van tweedehands voertuigen hebben recht op terugbetaling van EUR 1.500. Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan. Zij weigeren (vooralsnog) om compensatie aan gedupeerde automobilisten aan te bieden.

Het doel

Het ultieme doel van Car Claim is om, in goed overleg met de betrokken autofabrikanten, te komen tot een redelijke en eerlijke oplossing voor alle Europese gedupeerde automobilisten die getroffen zijn door het dieselschandaal. Een oplossing waarbij de autofabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen. En waarbij de gedupeerde automobilisten gebruik kunnen blijven maken van hun auto’s, zonder kosten en zonder enig (toekomstig) risico.

Schikking

Een mogelijk resultaat dat Car Claim kan behalen, is het bereiken van een schikking met Volkswagen c.s. en de overige aangesproken partijen. Dat kan een buitengerechtelijke schikking betreffen, maar ook een zogeheten WCAM-schikking. Bij een WCAM-schikking kiezen de betrokken partijen en Car Claim ervoor om het Gerechtshof Amsterdam te vragen de afspraken die zij hebben gemaakt algemeen verbindend te verklaren. Zodra die afspraken algemeen verbindend zijn verklaard, is de schikking van kracht op álle gedupeerde automobilisten die onderdeel uitmaken van de groep. Alleen automobilisten die tijdig laten weten dat zij niet willen meedoen aan de schikking, vallen buiten de collectieve regeling. In de procedures tegen Daimler, Renault, Peugeot, Citroën en Opel kan de Rechtbank Amsterdam op grond van de nieuwe wetgeving ook zelf een algemeen verbindende collectieve schikking vaststellen.

Rechterlijke uitspraak

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Volkswagen c.s. de kopers van sjoemelauto’s opzettelijk heeft misleid. Gedupeerde automobilisten hebben daarom recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft de rechtbank geoordeeld dat de dealers aan consumentkopers van sjoemeldiesels een deel van de koopprijs moeten terugbetalen. Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit eindvonnis in beroep gegaan.

Waar we nu staan

De rechtszaak tegen Volkswagen c.s. en de overige gedaagden is in 2018 van start gegaan. Deze rechtszaak bestaat uit meerdere fasen en instanties. Hieronder vindt u per instantie en per fase meer informatie.

Hoger beroep – datum vastgesteld

Het hof heeft bepaald dat op 9  december 2024 de inhoudelijke mondelinge behandeling zal plaatsvinden, met 12 december 2024 als reservedag. Tijdens deze zitting zullen alle partijen hun bezwaren op het vonnis (en elkaars standpunten daarover) toelichten.

Hoger beroep – Antwoord op memorie van Car Claim

Volkswagen c.s. en de dealers kunnen uiterlijk op 17 oktober 2023 reageren op de bezwaren van Car Claim tegen het vonnis van de rechtbank. Daarna zal het hof een datum vaststellen voor een inhoudelijke mondelinge behandeling.

Hoger beroep – Memorie van Car Claim / verdere verloop van de procedure

Op 31 januari 2023 heeft Car Claim schriftelijk gereageerd op de bezwaren van Volkswagen c.s. en de dealers tegen het vonnis van de rechtbank. Car Claim heeft daarbij ook haar eigen bezwaren tegen dit vonnis toegelicht.

Het hof heeft de partijen gevraagd om uiterlijk op 14 maart 2023 hun visie te geven over het verdere verloop van de procedure.

Hoger beroep – Reactie van Car Claim op Memorie van Grieven

Op 27 september 2022 hebben Volkswagen c.s. en de dealers schriftelijk toegelicht op welke punten zij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Car Claim heeft nu de gelegenheid om een schriftelijke reactie op het bezwaren van Volkswagen c.s. en de dealers in te dienen. Daarbij mag Car Claim ook haar eigen bezwaren op het vonnis van de rechtbank toelichten.

Hoger beroep – Memorie van grieven

Het hof heeft bepaald dat Volkswagen c.s. en de Handelaren uiterlijk op 27 september 2022 schriftelijk moeten uiteenzetten waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

Hoger beroep – Regiezitting 6 april 2022

Op 6 april 2022 vond de regiezitting in hoger beroep plaats. Tijdens deze zitting hebben de procespartijen hun visie gegeven op de indeling van de procedure. Car Claim heeft het hof daarbij verzocht om appelprocedure met de nodige voortvarendheid te behandelen. Het hof beslist op korte termijn hoe het verdere verloop van de procedure eruit zal zien. In ieder geval zullen Volkswagen c.s. en de dealers eerst moeten uitleggen waarom zij het niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg.

Hoger beroep - Eerste zittingsdatum in hoger beroep bekend

Het hof heeft bepaald dat de eerste zitting in de hoger beroepsprocedure zal plaatsvinden op 6 april 2022 om 09.30 uur.

Hoger beroep - Datumbepaling eerste zitting hoger beroep

Op 1 maart 2022 zal het hof de datum vaststellen waarop de eerste zitting in het hoger beroep zal plaatsvinden. Tijdens die zitting zal Car Claim samen met de andere partijen afspraken maken over het verdere verloop van het hoger beroep.

Hoger beroep - Regiezitting in hoger beroep

Op 21 december 2021 heeft het hof bepaald dat er eerst een regiezitting zal plaatsvinden. Tijdens deze zitting kunnen procesafspraken worden gemaakt om de procedure in hoger beroep zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het hof bepaalt binnen enkele weken wanneer deze regiezitting zal plaatsvinden.

Hoger beroep - Hoger beroep ingesteld

Op 13 oktober 2021 hebben Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda en de Nederlandse dealers hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 14 juli 2021 van de Rechtbank Amsterdam.

In het hoger beroep zal Car Claim het Gerechtshof Amsterdam vragen om het oordeel van de rechtbank te bevestigen op de punten waar de rechtbank de vorderingen van Car Claim heeft toegewezen. Car Claim zal het hof ook vragen om een aantal niet toegewezen vorderingen (alsnog) toe te wijzen. Importeur Pon en softwareleverancier Bosch maken geen deel uit van de procedure in hoger beroep.

Zodra er meer bekend wordt over de volgende stappen in de hoger beroep procedure zullen wij u verder informeren. Het hoger beroep staat los van de vervolgstappen die Car Claim op basis van het vonnis voor de participanten die haar hebben gemachtigd in voorbereiding heeft. Heeft u zich nog niet bij ons geregistreerd maar wenst u wel in actie te komen? Dan kunt dit alsnog via deze link doen.

Derde fase – Uitspraak

De rechtbank heeft op 14 juli 2021 eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Volkswagen c.s. bedrog hebben gepleegd, en dat gedupeerde Nederlandse automobilisten recht hebben op compensatie. De volledige uitspraak is hier terug te vinden.

 

Derde fase - Verwachte datum vonnis bekend

De voorlopige verwachting is dat de rechter op 21 juli 2021 uitspraak zal doen.

Derde fase - Zitting in fase 3 heeft plaatsgevonden

Op 26 en 27 mei 2021 vond de inhoudelijke zitting plaats in de procedure tegen Volkswagen c,s,, Bosch, PON en de Nederlandse dealers.

Derde fase - Datum vastgesteld

De rechtbank heeft bepaald dat de zitting in fase 3 (inhoudelijke behandeling) zal plaatsvinden op 26 en 27 mei 2021, met 31 mei als reservedag.

Derde fase - Zitting vindt doorgang

De rechtbank heeft bepaald dat de zitting in fase 3 (inhoudelijke behandeling) zal plaatsvinden tussen 25 mei en 3 juni 2021. De rechtbank stelt vast dat de koers van het Europees Hof van Justitie in het Volkswagen-dieselemissieschandaal met de uitspraak van 17 december 2020 in zaak C-693/18 voldoende duidelijk is, zodat de procedure van Car Claim tegen Volkswagen c.s. kan worden vervolgd.

Derde fase - Planning zitting

De rechtbank heeft de Stichting laten weten dat zij de zittingsdatum in de derde fase voorlopig in het tweede kwartaal in de periode 17 tot en met 28 mei 2021 gepland heeft. Dit met het oog op enkele procedures tegen Volkswagen die momenteel bij het Europees Hof van Justitie lopen en de voortdurende covid-19 maatregelen. De rechtbank heeft alle betrokken partijen de gelegenheid gegeven om op 6 januari 2021 een voorstel doen voor de wijze waarop de procedure zal worden voortgezet. Uitgangspunt van de rechtbank is dat moet worden gewaakt tegen onnodige vertraging van de procedure. Dat betekent dat de zitting zo snel als redelijkerwijs mogelijk wordt ingepland.

Derde fase - Zitting uitgesteld

De rechtbank heeft aanvankelijk bepaald dat op 25 mei, 26 mei en 28 mei 2020 een zitting in fase 3 zou plaatsvinden. Vanwege corona zijn deze zittingsdagen voorlopig uitgesteld tot een nader door de rechtbank vast te stellen datum.

Derde fase - Datum vastgesteld

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van Car Claim inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van Car Claim moeten reageren. Op 25 mei26 mei en 28 mei 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Derde fase - Datumbepaling

In fase 3 zal de rechtbank de vorderingen van Car Claim inhoudelijk beoordelen. De rechtbank heeft bepaald dat alle gedaagden op 26 februari 2020 schriftelijk op de vorderingen van Car Claim moeten reageren. Uiterlijk begin juni 2020 zal een zitting in fase 3 plaatsvinden.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Overige verweren

Alle andere door gedaagden opgeworpen verweren in fase 2 zijn door de rechtbank verworpen.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Toepasselijk recht

De vorderingen van Car Claim tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en de dealers zullen naar Nederlands recht worden beoordeeld. Op een gedeelte van de vorderingen tegen Bosch is Nederlands recht van toepassing. Een ander gedeelte zal naar Duits recht worden beoordeeld.

 

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Schade

Onderdeel van het debat in de tweede fase was ook de vraag of het aannemelijk is dat Nederlandse automobilisten schade hebben geleden door Dieselgate. De gedaagden stelden dat van schade geen sprake zou zijn. Car Claim heeft met behulp van uw input gemotiveerd dat de Nederlandse automobilisten op verschillende wijzen (financieel) zijn benadeeld, doordat hun auto’s uitgerust zijn met sjoemelsoftware en het merendeel van de auto’s inmiddels ook met de gebrekkige (software) update. De rechtbank heeft het standpunt van de Stichting gevolgd. Zij acht het aannemelijk dat dergelijke schade kan zijn geleden.

Tweede fase - Stichting ontvankelijk - Vorderingen

De rechtbank heeft geoordeeld dat alle vorderingen van Car Claim tegen Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, PON en Bosch zich lenen voor behandeling in de collectieve actieprocedure.

Dit geldt ook voor de belangrijkste claims van Car Claim tegen de officiële Volkswagen dealers, d.w.z. de mogelijkheid voor bepaalde automobilisten om de koopovereenkomst te ontbinden vanwege dwaling of vanwege non-conformiteit. De vraag of in zo’n geval een gebruiksvergoeding mag worden ingehouden zal per autobezitter in een opvolgende procedure worden beoordeeld. Car Claim vindt dat geen van de dealers in staat zou moeten zijn om een gebruiksvergoeding af te trekken.

Tweede fase - Pleidooi

Op 7 oktober 2019 vond er pleidooi plaats in de tweede fase van de procedure. In deze tweede fase staan formele vragen centraal, waaronder (i) of Car Claim in deze procedure bevoegd is om op te komen voor de belangen van de Autobezitters en (ii) welk recht van toepassing is op de vorderingen van Car Claim jegens Volkswagen c.s. en Bosch. Alle betrokken partijen hebben hun standpunten tijdens de zitting mondeling aan de rechtbank toegelicht. De rechtbank besliste aan het einde van de zitting dat zij op 20 november 2019 uitspraak zal doen in de tweede fase van de procedure.”

Tweede fase – Datum pleidooi bepaald

De tweede fase is van start gegaan. De rechtbank zal daarin een aantal formele vragen aan de orde zal stellen, waarna zij zich in fase drie over de inhoud van de claim zal buigen. De rechtbank heeft besloten om alle partijen – na het wisselen van schriftelijke stukken – de gelegenheid te geven hun standpunten in de tweede fase mondeling toe te lichten tijdens een pleidooi. Het pleidooi zal worden gehouden op maandag 7 oktober 2019.

Eerste fase afgerond – Rechtbank Amsterdam bevoegd

Tijdens de eerste fase hebben alleen de voormalig bestuurders van Volkswagen bezwaar gemaakt tegen de bevoegdheid van de rechtbank. Volkswagen en de overige gedaagden hebben de bevoegdheid van de rechtbank geaccepteerd. Omdat de procedure tegen alle gedaagden gelijktijdig wordt behandeld, zou de procedure tegen de voormalig bestuurders de voortgang van de procedure Volkswagen en de overige gedaagden alsnog vertragen. Dat vindt Car Claim onwenselijk. Om een snelle behandeling van de procedure te bespoedigen, heeft Car Claim daarom besloten om de voormalig bestuurders uit de huidige procedure te halen. Zo kan meteen worden aangevangen met de tweede fase, waarin de rechtbank allerlei andere formele vragen aan de orde zal stellen. De voormalig bestuurders kunnen vervolgens door Car Claim in een aparte procedure worden betrokken.

Regiezitting

Op 6 november 2018 vond er een regiezitting plaats. Het doel was om procesafspraken te maken, die ervoor zorgen dat onnodige vertraging in de behandeling van de procedure wordt voorkomen.

De procedure zal worden opgeknipt in 3 fasen. De rechtbank besliste vandaag dat haar bevoegdheid om over deze zaak te oordelen als eerste moet worden behandeld. Daarna volgt een ronde waarin allerlei andere formele vragen aan de orde komen en ten slotte worden de vorderingen van Car Claim inhoudelijk beoordeeld. De rechtbank heeft besloten dat er strakke termijnen zullen worden gehandhaafd waarbij partijen geen uitstel zullen krijgen. Wat Car Claim betreft is dat goed nieuws want hoe eerder er uitspraak is hoe beter voor de bezitters van getroffen auto’s.

Car Claim verwacht dat de rechtbank nog voor de zomer van 2019 uitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Regiezitting aangevraagd

In haar dagvaarding heeft Car Claim verzocht om een regiezitting te houden vóórdat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Car Claim heeft dit verzoek gedaan om afspraken te maken met de aangesproken partijen (en met de rechtbank) om de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De rechtbank heeft de regiezitting toegewezen. De regiezitting zal plaatsvinden op 6 november 2018.

Administratieve zitting

Op 2 mei 2018 vond een administratieve zitting plaats waarbij alle aangesproken partijen zich bij de rechtbank hebben gemeld, vertegenwoordigd door hun advocaten.

Dagvaarding uitgebracht tegen Volkswagen c.s.

In december 2017 heeft Car Claim de aangesproken partijen gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de Rechtbank Amsterdam. Car Claim heeft een ruimte termijn gehanteerd zodat de aangesproken partijen de gelegenheid hadden om alsnog in gesprek te gaan met Car Claim over een door Car Claim voorgestelde oplossing. De aangesproken partijen zijn helaas niet in gesprek gegaan met Car Claim.

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft Car Claim haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal, alsmede hun importeurs en dealers.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Correspondentie met aangesproken partijen

In de aanloop naar de procedure voor de Rechtbank Amsterdam heeft Car Claim (diverse) brieven gestuurd aan de aangesproken partijen. Car Claim stuurde onder meer brieven in november 2015 (aan Volkswagen AG), april 2017 (aan Volkswagen c.s., Bosch en de Dealers), juni/juli 2017 (aan Volkswagen c.s. en Bosch) en december 2017 (aan alle aangesproken partijen). In die brieven heeft Car Claim de ontwikkelingen in het Volkswagenemissieschandaal beschreven en uiteengezet waarom Car Claim meent dat de aangesproken partijen de gedupeerde autobezitters tegemoet moeten komen.

Verder heeft Car Claim Volkswagen c.s. in haar brieven, maar ook via andere kanalen, steeds uitgenodigd om in gesprek te gaan en zo in onderling overleg een echte oplossing voor alle gedupeerde autobezitters te vinden. Helaas is Volkswagen c.s. nooit op de uitnodigingen van Car Claim ingegaan. Ook nadat Car Claim de dagvaarding in concept aan de aangesproken partijen zond en daarbij bewust een langere termijn hanteerde voor het aanbrengen van de procedure bij de Rechtbank Amsterdam, bleven gesprekken uit. Car Claim voelde zich daarom genoodzaakt om de procedure door te zetten. Ook nadat de rechtbank op 14 juli 2021 vonnis wees, bleven Volkswagen c.s. en de dealers onwillig om compensatie aan de gedupeerde automobilisten aan te bieden. Zij gingen tegen het vonnis in beroep. Car Claim vertrouwt erop dat zij ook in de appelprocedure een positieve uitspraak voor gedupeerde automobilisten zal krijgen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan.

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Car Claim.

Car Claim is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in Car Claim als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder en voorzitter van Car Claim.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van Car Claim. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Fausto Pocar treedt aan als bestuurslid van de Stichting

Car Claim heeft Fausto Pocar aangesteld als bestuurslid van Car Claim. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal.

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan Car Claim

Car Claim heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van Car Claim. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan Car Claim.

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van Car Claim.

Car Claim heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van Car Claim. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diverse bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid.

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Oprichting Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen.

Veelgestelde vragen

Ja dat kan in overeenstemming met de bepalingen in de participatieovereenkomst. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Onderzoeken

Stichting Car Claim doet sinds haar oprichting in oktober 2015 onderzoek naar het gedrag van Volkswagen, Škoda, Audi en SEAT (Volkswagen c.s.). In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De onderzoeken en tests hebben aangetoond dat veel dieselauto's van Volkswagen c.s. onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De getroffen voertuigen van Volkswagen c.s. stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan. Om dit tijdens officiële tests voor de autoriteiten verborgen te houden, maakt Volkswagen c.s. gebruik van ‘sjoemelsoftware’. Dit zijn illegale manipulatie-instrumenten die ervoor zorgen dat de voertuigen tijdens officiële tests weinig schadelijke stoffen uitstoten, maar tijdens normale rijomstandigheden op de weg (veel) meer dan wettelijk toegestaan. Automobilisten kochten van Volkswagen c.s. dus niet de auto met eigenschappen die zij dachten te kopen.

Procederen

Stichting Car Claim is in 2017 een procedure gestart tegen onder meer Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT en de officiële Nederlandse dealers. Tijdens deze procedure heeft Volkswagen c.s. ten overstaan van de rechtbank ook erkend dat zij gebruik heeft gemaakt van manipulatie-instrumenten in haar voertuigen.

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Volkswagen c.s. schadeplichtig is jegens gedupeerde automobilisten. Daarnaast heeft de rechtbank verklaard dat de officiële dealers een deel van de koopsom moeten terugbetalen aan consumentkopers van nieuwe en tweedehands dieselvoertuigen, namelijk EUR 3.000,- respectievelijk EUR 1.500,-.

Volkswagen c.s. en de dealers zijn tegen dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nu bij het Gerechtshof Amsterdam. U kunt de status van de juridische procedure tegen Volkswagen c.s. en de dealers hier terugvinden.

 

De getroffen voertuigen zijn door benadeelde automobilisten aangeschaft terwijl zij niet voldoen aan de wet. De auto’s bevatten niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u te veel betaald voor de auto toen u die aanschafte. Voor dit teveel betaalde bedrag dient u gecompenseerd te worden. Daarnaast is niet uitgesloten dat u nog andere schade heeft geleden.

Car Claim heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet bereid is om zo’n oplossing te bieden. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om zo’n hardware-reparatie te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen. De getroffen voertuigen moeten bovendien een nieuwe update ondergaan waarbij alle aanwezige illegale sjoemelsoftware wordt verwijderd, zonder dat dit ten koste gaat van onder meer het rijcomfort, de duurzaamheid en de rijprestaties.

 • Automobilisten met een auto die gebruikmaakt van AdBlue (EA189 1.6 liter) moeten gecompenseerd worden voor het verhoogde verbruik daarvan.
 • Automobilisten moeten worden gecompenseerd voor de verhoogde slijtage en het ontstaan van defecten als gevolg van de update.
 • Automobilisten moeten gecompenseerd worden voor de lagere dagwaarde van de getroffen voertuigen.
 • Car Claim ziet graag dat al deze financiële posten worden gebundeld in één samengesteld bedrag aan compensatie.
 • Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken.
 • De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

Tot slot moet een oplossing ook de nodige vrijwaringen en waarborgen bevatten die automobilisten in staat stellen de auto zonder risico en overige kosten in de toekomst te gebruiken. De aangesproken partijen kunnen gezamenlijk aan de bovengenoemde punten bijdragen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen.

U komt voor deelname in aanmerking indien:

u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van een de betrokken dieselmodellen hieronder;

uw dieselvoertuig een EURO 5 typegoedkeuring heeft; en

uw dieselvoertuig in de periode van 1 januari 2009 en 1 oktober 2015 op de markt is gebracht.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Volkswagen c.s.? Vult u dan uw kenteken in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via [email protected]! Wij verzoeken u de volgende gegevens toe te sturen:

 • Voertuigmodel
 • Bouwjaar
 • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Alle dieselauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en/of SEAT met het motortype EA189.

Een groot aantal gedupeerde automobilisten heeft een sjoemeldiesel aangeschaft bij een dealer. De rechtbank heeft geoordeeld dat deze auto’s gebrekkig zijn, omdat zij niet aan de wet voldoen. Automobilisten hebben zo te veel voor hun auto’s betaald. Dit te veel betaalde kunnen zij van de dealers terugvorderen.

Volkswagen c.s. manipuleert al jarenlang de uitstoot van stikstofoxide (NOx) van haar dieselvoertuigen met motortype EA189. Daarmee overtreedt het concern de Europese en Nederlandse wetgeving. Als oplossing voor de manipulatie biedt Volkswagen c.s. de getroffen automobilisten een (software) update aan. Deze update is evenwel ontoereikend. De update veroorzaakt onder meer technische defecten bij de betreffende auto’s. Verder is er na de update sprake van hogere gebruikskosten, zoals meer brandstof- en AdBlue-verbruik en hogere onderhoudskosten.

Medio 2017 bleek uit vertrouwelijke interne documenten van Volkswagen dat Volkswagen c.s. nooit de intentie heeft gehad om het NOx-probleem op te lossen: ook na de update stoten de getroffen voertuigen te veel NOx uit en voldoen zij niet aan de wetgeving. Het NOx-probleem kan alleen met een hardware-oplossing worden verholpen. Volkswagen c.s. heeft echter aangegeven dat het niet bereid is een hardware-oplossing aan de automobilisten aan te bieden.

Volkswagen c.s. heeft verder bij herhaling aangegeven dat het niet bereid is om in overleg te treden met Car Claim over een passende collectieve oplossing. Car Claim wil voorkomen dat de automobilisten met de rekening en het risico blijven zitten als gevolg van deze arrogante houding van Volkswagen c.s.

Volkswagen c.s. heeft Car Claim geen andere keus gelaten dan een collectieve procedure te starten om de nadelen van het Volkswagen-dieselemissieschandaal bij de automobilisten weg te nemen. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank een eindvonnis gewezen, waarin zij de belangrijkste vorderingen van Car Claim tegen Volkswagen c.s. en de dealers heeft toegekend. U kunt meer over de uitkomst van het vonnis lezen in de FAQ onder “Wat heeft de rechtbank in het vonnis geoordeeld?”

Heeft u een van de getroffen auto’s gekocht of geleaset? Dan heeft u een te hoge koop- of leaseprijs betaald. Voor de zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’ op de aankoopprijs kreeg u in werkelijkheid niets terug. Dit heeft de rechtbank in het vonnis van 14 juli 2021 bevestigd.

Car Claim heeft vernomen dat het probleem alleen verholpen kan worden via een hardware-oplossing. Volkswagen c.s. heeft al aangegeven dat zij niet voor zo’n oplossing zal zorgen. Als automobilist moet u daarom (financieel) in staat worden gesteld om een zo’n hardware-reparatie zelf te laten uitvoeren, zodat uw voertuig wél voldoet aan de NOx-uitstootnormen en geen sjoemelsoftware meer bevat.

Door Dieselgate dalen de getroffen voertuigen ook sterk in waarde. Dit komt onder meer doordat de getroffen en nog te treffen technische maatregelen om de sjoemelsoftware ongedaan te maken verschillende prestaties van de getroffen voertuigen negatief beïnvloeden en er onzekerheid is over de duurzaamheid van de auto’s. Daarnaast is er een risico dat de typegoedkeuringen van de getroffen voertuigen zullen worden ingetrokken, als de auto’s niet toereikend zullen worden hersteld, hetgeen het ongestoorde gebruik van de auto’s beperkt.

Als automobilist loopt u daarnaast een reëel risico dat u wordt geconfronteerd met rijverboden in (grote) steden. Getroffen voertuigen die een update hebben gehad, kampen met diverse technische problemen. Hierdoor nemen de onderhoudskosten toe, staan automobilisten vaker met pech langs de kant van de weg, en kunnen zij gedurende de reparaties niet beschikken over hun voertuig. Daarnaast zijn de motorprestaties van de geüpdatete auto’s verminderd.

Een groot deel van de consumenten draait daarnaast zelf op voor de reparatiekosten van hun voertuig. Dealers ontkennen op grote schaal dat de defecten het gevolg zijn van de software-update. Daarnaast is er sprake van verhoogd verbruik van brandstof en AdBlue. Dat zorgt voor hogere gebruikskosten bij de automobilisten.

Automobilisten kunnen gebruikmaken van het door Car Claim verkregen vonnis om – in een volgende procedure – compensatie te krijgen van Volkswagen en de dealers. Car Claim kan u daar bij helpen. Door middel van een participatieovereenkomst kunt u Car Claim machtigen om namens u verdere actie te ondernemen tegenover de Autofabrikanten en hun dealers om uw nadeel gecompenseerd te krijgen.

Veelgestelde vragen vonnis 14 juli 2021

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die u mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor heeft u als koper van de auto te veel betaald voor de auto toen u die kocht.

De rechtbank heeft het teveel betaalde bedrag begroot op EUR 3.000,- voor een nieuwe auto en EUR 1.500,- voor een tweedehandsauto. Daarnaast is niet uitgesloten dat u nog andere schade heeft geleden.

Consumenten bij officiële dealer

Voor consumenten die hun auto bij een officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT of Škoda dealer hebben gekocht, heeft de rechtbank geoordeeld dat zij recht hebben op prijsvermindering ter hoogte van bovengenoemd bedrag. Consumenten kunnen deze vordering instellen tegen de Nederlandse dealers. Daarnaast kunnen zij een schadevergoedingsvordering instellen tegen de autofabrikanten. Consumenten kunnen dus zowel bij de officiële Nederlandse dealers als bij de autofabrikanten terecht. Car Claim kan daarbij helpen.

Zakelijke kopers bij officiële dealer

Voor zakelijke kopers die hun auto bij een officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT of Škoda dealer hebben gekocht, heeft de rechtbank geoordeeld dat zij op basis van het onrechtmatigheidsoordeel een schadevergoedingsvordering ter hoogte van bovengenoemd bedrag kunnen instellen tegen de autofabrikanten. Of dit ook kan tegenover de Nederlandse dealers kon de rechtbank in deze collectieve procedure niet vaststellen. Dit hangt namelijk af van de individuele omstandigheden van het geval en zal daarom in een nadere procedure individueel beoordeeld moeten worden. Car Claim kan daarbij helpen.

Consumenten en zakelijke kopers niet bij officiële dealer

Consumenten en zakelijke kopers die hun auto niet bij een officiële Nederlandse dealer hebben gekocht, kunnen op basis van het onrechtmatigheidsoordeel eveneens een schadevergoedingsvordering instellen tegen de autofabrikanten. Car Claim kan daarbij helpen.

Hieronder geven wij een kort overzicht van de verschillende situaties die op u betrekking kunnen hebben. U kunt zich in alle gevallen aanmelden bij Car Claim.

 1. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer en verkocht in de periode tussen 1 januari 2008 en 18 september 2015.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij Car Claim.

 1. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer in de periode tussen 1 januari 2008 en 18 september 2015 en daarna verkocht.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij Car Claim.

 1. U heeft een auto met sjoemelsoftware gekocht bij een officiële Nederlandse dealer in de periode na 18 september 2015 en daarna verkocht.

Het positieve vonnis heeft mogelijk betrekking op uw situatie. U kunt zich aanmelden bij Car Claim.

 1. U heeft uw auto met sjoemelsoftware niet gekocht bij een officiële Nederlandse dealer, maar bij een andere partij, bijvoorbeeld een occasion dealer of een particulier.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie als u de auto vóór 18 september 2015 heeft gekocht en mogelijk ook als u de auto later heeft gekocht. U kunt zich aanmelden bij Car Claim.

 1. U heeft uw auto met sjoemelsoftware zelfstandig geïmporteerd of laten importeren uit het buitenland.

Het positieve vonnis heeft betrekking op uw situatie als u de auto vóór 18 september 2015 heeft gekocht en mogelijk ook als u de auto later heeft gekocht. U kunt zich aanmelden bij Car Claim.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld tegenover alle autobezitters. Dus ook jegens u als zakelijke koper. U heeft als zakelijke koper dus in ieder geval een vordering op de Autofabrikanten. U kunt zich dus aanmelden bij Car Claim.

Ten aanzien van de vorderingen van zakelijke kopers op de officiële Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda dealers heeft de rechtbank geoordeeld dat mogelijk algemene voorwaarden van de dealer van toepassing zijn en de vorderingen op de dealer daarom kunnen zijn verjaard. Dit betekent niet dat u geen recht heeft op schadevergoeding, maar slechts dat op basis van de omstandigheden die specifiek op uw geval zien, bekeken moet worden of u ook op de Nederlandse Volkswagen, Audi, SEAT en Škoda dealers een vordering heeft. Als u zich aanmeldt, kan Car Claim op basis van uw persoonlijke situatie beoordelen hoe u het beste voor compensatie in aanmerking kunt komen.

Zakelijke kopers, zoals bedrijven of leasemaatschappijen, kunnen op basis van het vonnis een vordering instellen tegen de Autofabrikanten en mogelijk ook hun dealers. U vindt hierover meer informatie bij de veel gestelde vragen onder “Ik heb mijn auto zakelijk gekocht, wat betekent het vonnis voor mij? Kan ik mij aanmelden bij Car Claim?”

Voor leaserijders ligt dit iets ingewikkelder. In de tweede fase van de procedure heeft de rechtbank namelijk geoordeeld dat haar collectieve uitspraak geen betrekking zou hebben op leaserijders, omdat de rechtbank in die fase van de procedure niet kon vaststellen of er een groep leaserijders zou bestaan.

Daarmee staat echter niet vast dat (voormalig) leaserijders niet zouden zijn benadeeld en geen recht zouden kunnen hebben op een vergoeding, maar slechts dat de rechtbank zich hierover niet collectief heeft uitgelaten. De vraag of de autofabrikanten tegenover leaserijders onrechtmatig hebben gehandeld heeft Car Claim in hoger beroep opnieuw aan de orde gesteld. Car Claim verzoekt daarom ook leaserijders bij haar aan te melden om kans te maken op een vergoeding.

Bij het bepalen van uw rechtspositie op basis van het vonnis is het belangrijk om vast te stellen of u de auto met sjoemelsoftware heeft aangeschaft als consument of als zakelijke koper. De termen ‘freelancer’, ‘ZZP’er’ en ‘eenmanszaak’ worden in het dagelijkse verkeer gebruikt om kleinere ondernemers te typeren. Deze termen hebben geen duidelijke juridische afbakening en lopen in de praktijk vaak in elkaar over. Het is daarom niet goed mogelijk om alleen op basis van deze definities uitspraken over te doen over uw rechtspositie.

Wij bekijken graag samen met u of u aangemerkt kunt worden als consument koper of dat er sprake is van een zakelijke koop en welke rechten u aan het vonnis kunt ontlenen.

Car Claim verzoekt daarom ook gedupeerden die werkzaam zijn als freelancer, ZZP’er, of eenmanszaak bij haar aan te melden.

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de waargenomen negatieve effecten van de Update zich in alle voertuigen met sjoemelsoftware voordoen. Daarom meent de rechtbank in deze procedure geen collectieve uitspraak over de nadelen van de Update te kunnen doen. Maar dit betekent niet dat uw nadeel van de Update geen rol kan spelen bij een schadevergoeding. Integendeel. De rechtbank heeft namelijk aangegeven dat voor elke auto afzonderlijk kan worden vastgesteld of de Update de prestaties van die auto negatief beïnvloedt. Als dat zo is, dan is dat ook schade die van de autofabrikanten kan worden gevorderd. In een eventuele opvolgende schadevergoedingsprocedure (die Car Claim namens u kan instellen) zal de rechtbank dan aan de hand van de bewijsstukken beoordelen of de Update in uw situatie tot extra schade heeft geleid.

Wij zijn op dit moment druk bezig met het voorbereiden van vervolgstappen, waarmee wij de vastgestelde schade van gedupeerde automobilisten gecompenseerd kunnen krijgen.
Indien u wenst dat Car Claim ook namens u vervolgstappen onderneemt, adviseren wij u om zich na ontvangst van de uitnodiging zo spoedig mogelijk aan te melden op ons registratieplatform. Met uw machtiging en nadere informatie kan Car Claim uw belangen vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de rechtbank.

menu