Spring naar de content
Mijn aanmelding
Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door je kenteken in te vullen en meld je daarna aan.

De betrokkenheid van Renault

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen.

Het duurde niet lang voordat de diverse onderzoeksinstanties Renault en Dacia (Renault c.s.) in het vizier hadden. Sindsdien hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen bevestigd dat ook Renault c.s. verboden manipulatie-instrumenten heeft gebruikt. Daarmee kon zij de NOx-uitstoot van haar dieselvoertuigen op kunstmatige wijze beïnvloeden, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. De dieselvoertuigen van Renault c.s. behoren zelfs tot de meest vervuilende van hun soort.

Erkenningen

Renault c.s. heeft publiekelijk erkend dat zij gebruikmaakt van manipulatie-instrumenten, waardoor het emissiebeheersingssysteem van de voertuigen niet efficiënt is en de voertuigen het grootste gedeelte van de tijd vervuilen. Renault c.s. meent echter dat het gebruik van deze manipulatie-instrumenten op basis van de Europese wet- en regelgeving zou kunnen worden gerechtvaardigd. Het Hof van Justitie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat deze uitleg van Renault c.s. niet juist is.

Renault c.s. weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Zij heeft tot op de dag van vandaag geen adequate maatregelen genomen om alle Getroffen Voertuigen zo te herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.

Illustratie van een persoon met een checklist in de handen

De procedure tegen Renault C.S.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Car Claim is de procedure tegen Renault c.s. onder de WAMCA gestart. De rechtbank vindt echter vooralsnog dat de procedure van Car Claim onder het oude recht moet worden gevoerd. Dit betekent dat de rechtbank op dit moment niet rechtstreeks een schadevergoeding aan gedupeerde automobilisten kan toewijzen. Daarvoor zijn mogelijk aanvullende individuele procedures nodig.

Wat vordert Car Claim?

In de collectieve procedure vordert Car Claim de vaststelling dat Renault c.s. onrechtmatig handelt jegens gedupeerde automobilisten. Daarnaast vraagt Car Claim de rechtbank om vast te stellen dat de sjoemeldiesels van Renault en Dacia niet de eigenschappen bezitten die automobilisten bij de aanschaf van de auto mochten verwachten (non-conformiteit). Als gevolg van deze non-conformiteit hebben kopers en leaserijders te veel betaald. Car Claim vordert dit teveel betaalde bedrag terug van de betrokken Nederlandse autodealers van Renault c.s.

Waar we nu staan

De rechtszaak tegen Renault c.s. en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Tweede fase – zittingsdatum bepaald op 29 januari 2024

Op 29 januari 2024 zal een zitting bij de rechtbank plaatsvinden. Tijdens deze zitting zal het (i) toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim worden behandeld.

Tweede fase – Conclusie van antwoord

Op 26 april 2023 hebben Renault c.s. en de dealers hun conclusies van antwoord ten aanzien van (i) de ontvankelijkheid van Car Claim en (ii) het toepasselijk recht ingediend.

Tweede fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de mondelinge behandeling in fase 2 van de procedure zal plaatsvinden op maandag 29 januari 2024 vanaf 09:30 uur. Tijdens de mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i) de ontvankelijkheid van Car Claim; en
(ii) het toepasselijk recht.

Eerste fase – Uitspraak

Op 1 februari 2023 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Renault c.s. in behandeling te nemen. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is. Zij heeft ook geoordeeld dat Car Claim representatief is.

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Renault en (ii) of Car Claim aan de overige ontvankelijkheidsvereisten voldoet. Op 26 april 2023 dienen de gedaagden een antwoordconclusie in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.

Eerste fase – Mondelinge behandeling 8 december 2022

Op 8 december 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in de eerste fase van de procedure. Tijdens deze zitting stonden de onderwerpen (i) rechtsmacht van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van de WAMCA en/of art. 3:305a BW (oud) en (iii) de representativiteit van Car Claim centraal.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De rechtbank heeft bepaald dat op donderdag 8 december 2022 van 09:30 tot 16:30 uur de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens deze mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i)            de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)           de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW; en

(iii)          de representativiteit van Car Claim.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 23 maart 2022 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure in de volgende drie fasen ingedeeld.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW) en (iii) de representativiteit van Stichting Car Claim.

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van Stichting Car Claim en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 ook een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure.

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De volgende stap is dat de gedaagde partijen in de eerste fase schriftelijk mogen laten weten hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Daarna zal in de eerste fase een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 26 november 2021 heeft Car Claim de dagvaarding uitgebracht aan Renault c.s., de Nederlandse importeur en de betrokken Nederlandse autodealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt de dagvaardingstermijn

De rechtbank heeft de dagvaardingstermijn bij beslissing van 28 juli 2021 met drie maanden verlengd, tot 26 november 2021.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim start diverse procedures om openbaarheid van informatie

Om zoveel mogelijk toegang te krijgen tot benodigde informatie, heeft Car Claim onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk diverse verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

Renault c.s. wijst uitnodiging tot overleg van de hand

Op 23 juli 2021 heeft Renault c.s. kenbaar gemaakt dat zij niet bereid is om met Car Claim in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim behaalt overwinning tegen Volkswagen c.s.

Op 14 juli 2021 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de collectieve procedure die Car Claim had aangespannen tegen Volkswagen c.s.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de in die procedure betrokken autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die kopers mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor hebben de kopers te veel betaald voor de auto toen zij die kochten. Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank.

Met deze positieve uitspraak is de basis gelegd voor andere succesvolle procedures tegen autofabrikanten die op vergelijkbare wijze betrokken zijn bij het dieselemissieschandaal.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Car Claim heeft de rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met Renault en de overige gedaagden

Op 24 juni 2021 heeft Car Claim een brief aan Renault c.s. verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft Car Claim haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal, alsmede hun importeurs en dealers.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan.

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Car Claim.

Car Claim is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in Car Claim als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder en voorzitter van Car Claim.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van Car Claim. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Fausto Pocar treedt aan als bestuurslid van de Stichting

Car Claim heeft Fausto Pocar aangesteld als bestuurslid van Car Claim. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal.

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan Car Claim

Car Claim heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van Car Claim. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan Car Claim.

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van Car Claim.

Car Claim heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van Car Claim. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diverse bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid.

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Oprichting Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen.

Veelgestelde vragen

Ja dat kan in overeenstemming met de bepalingen in de participatieovereenkomst. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet Car Claim onderzoek naar de betrokkenheid van Renault c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft Car Claim kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van Renault c.s.:

 • manipulatie-instrumenten bevatten,
 • die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;
 • onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de Getroffen Voertuigen van Renault c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Informeren

Car Claim vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door de Renault c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Het is daarom nodig om naast de publieke informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen we de onderste steen rondom de betrokkenheid van Renault c.s. boven krijgen. In dit kader heeft Car Claim onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

Procederen

Car Claim heeft primair tot doel om samen met Renault c.s. en de overige betrokken partijen collectief tot een redelijke oplossing te komen om het nadeel van gedupeerde automobilisten weg te nemen. Daarom hebben we Renault c.s. en de overige betrokken partijen eerst aangeschreven en hen uitgenodigd om in overleg te treden. Helaas heeft Renault c.s. aangegeven op dit moment niet met Car Claim te willen overleggen. Op 26 november 2021 is Car Claim daarom ten behoeve van de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure een gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen.

Car Claim wil dat Renault c.s. haar sjoemeldiesels terugroept en adequaat herstelt. We willen dat Renault c.s. ervoor zorgt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden voldoen aan de emissievoorschriften zoals neergelegd in de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Daarnaast willen wij dat Renault c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid of rijcomfort van deze voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil Car Claim dat de gedupeerde automobilisten hun nadeel naar behoren en volledig vergoed krijgen

U komt voor deelname in aanmerking, indien:

 • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
 • uw dieselvoertuig een Euro 5 of Euro 6 typegoedkeuring heeft; en
 • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en september 2019 op de markt is gebracht.

Meer informatie over de betrokken dieselmodellen vindt u hier.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Renault c.s.? Vult u dan uw kenteken in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via [email protected] met de volgende gegevens:

 • Merk (bijv. Renault, Dacia)
 • Model (bijv. Captur, Clio, etc.)
 • Motortype (bijv. 1.5 dCi)
 • Bouwjaar
 • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

menu