Spring naar de content
Mijn aanmelding
Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door je kenteken in te vullen en meld je daarna aan.

De betrokkenheid van Peugeot, Citroën, DS en Opel

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Het duurde niet lang voordat de betrokken onderzoeksinstanties ook de fabrikanten van de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel (gezamenlijk: PSA c.s.) in het vizier hadden. Deze merken behoren sinds 16 januari 2021 tot het Nederlandse bedrijf Stellantis N.V.

Jarenlang bracht PSA c.s. haar dieselvoertuigen aan de man als groen en milieuvriendelijk. Ten onrechte, want inmiddels hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen (NL, DE, VK, VS) bevestigd dat de meeste auto’s van deze merken verboden manipulatie-instrumenten gebruiken. Daarmee kan de NOx-uitstoot worden gemanipuleerd, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter veel meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. Opel blijkt zelfs de meest vervuilende autofabrikant van deze vier merken!

Lees meer over de betrokkenheid van Peugeot, Citroën, DS, Opel en de andere aangesproken partijen in de dagvaarding.

Illustratie van een persoon met een checklist in de handen

Strafrechtelijke onderzoeken

In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar Peugeot en Citroën voor de betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. In juni 2021 werd bekend gemaakt dat Peugeot en Citroën formeel zijn aangeklaagd op grond van misleiding voor het gebruik van verboden manipulatie-instrumenten in strijd met de Emissieverordening. Deze strafrechtelijke procedure loopt nog.

In Duitsland is Opel sinds 2018 onderwerp van strafrechtelijk onderzoek voor haar rol in het dieselschandaal. Op 19 oktober 2021 heeft Opel een schikking van bijna EUR 65 miljoen getroffen met de Duitse justitie. In ruil hiervoor heeft het Duitse Openbaar Ministerie afgezien van verdere strafrechtelijke vervolging van Opel en zes van haar managementleden.

Erkenningen

In reactie op de diverse onderzoeken en emissietests hebben de aangesproken autofabrikanten bevestigd dat in Peugeot, Citroën, DS en Opel dieselvoertuigen manipulatie-instrumenten zijn geïnstalleerd, die de effectieve werking van het emissiereinigingssysteem afhankelijk van de omgevingstemperatuur beperken of uitbreiden (zogeheten thermovensters). Door het gebruik van deze manipulatie-instrumenten is het emissiereinigingssysteem van de voertuigen niet efficiënt. Daardoor voldoen de voertuigen niet aan de wet en vervuilen zij het grootste gedeelte van de tijd.

Naast het gebruik van thermovensters hebben diverse onderzoeken het gebruik van meerdere andere manipulatie-instrumenten aangetoond.

Terugroepacties

De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Opel in 2018 verplicht een terugroepactie te houden voor diverse voertuigmodellen, nadat er in deze voertuigen meerdere manipulatie-instrumenten waren ontdekt. Het bezwaar van Opel tegen deze beslissing werd door de hoogste Duitse bestuursrechter afgewezen. Op 17 februari 2022 riep de KBA wereldwijd nog eens meer dan 400.000 extra voertuigen terug. Ditmaal betrof het voertuigen van het Opel-modelserie Astra, Corsa en Insignia met 1,3-liter en 1,6-liter dieselmotoren van de Euronorm 6, gebouwd tussen 2013 en 2018. In weerwil van dit alles weigert PSA c.s. haar verantwoordelijkheid te nemen. PSA c.s. verzuimt om (adequate) maatregelen te nemen die alle getroffen voertuigen zo herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.

Illustratie van een persoon die een volle brievenbus probeert te sluiten

De procedure tegen PSA C.S.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Car Claim is de procedure tegen PSA c.s. onder de WAMCA gestart. De rechtbank vindt echter vooralsnog dat de procedure van Car Claim onder het oude recht moet worden gevoerd. Dit betekent dat de rechtbank op dit moment niet rechtstreeks een schadevergoeding aan gedupeerde automobilisten kan toewijzen. Daarvoor zijn mogelijk aanvullende individuele procedures voor nodig.

Betrokken Belangenvertegenwoordiger

Car Claim behartigt de belangen van automobilisten die gedupeerd zijn door sjoemelende autofabrikanten. Daarbij werken wij nauw samen met belangrijke consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond en andere maatschappelijke en milieuorganisaties binnen- en buiten Nederland. De expertise en ervaring die Car Claim over de jaren heeft opgedaan, maakt Car Claim bij uitstek geschikt om de procedure tegen PSA c.s. succesvol te voeren.

Wat vordert de Stichting?

In de collectieve procedure vordert Car Claim de vaststelling dat PSA c.s. onrechtmatig handelt jegens gedupeerde automobilisten. Aangezien Citroën, DS, Peugeot en Opel vanaf 16 januari 2021 toebehoren aan Stellantis N.V., is de zaak ook tegen Stellantis gericht. Opel maakte tot 1 augustus 2017 onderdeel uit van General Motors, waarna de autofabrikant werd overgenomen door PSA. Om die reden is ook General Motors in de procedure betrokken. Ook heeft Car Claim een vordering ingesteld tegen de importeur van de getroffen voertuigen, die een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan dit schandaal.

Daarnaast vraagt Car Claim de rechtbank om vast te stellen dat de sjoemeldiesels van PSA c.s. niet de eigenschappen bezitten die automobilisten bij de aanschaf van de auto mochten verwachten (non-conformiteit). Als gevolg van deze non-conformiteit hebben kopers van de getroffen voertuigen te veel betaald. Car Claim vordert dit teveel betaalde bedrag terug van de betrokken Nederlandse autodealers van de getroffen voertuigen.

Waar we nu staan

De rechtszaak tegen PSA c.s. en de overige gedaagden is van start gegaan. Hieronder kunt u meer informatie over de procedure terugvinden.

Tweede fase – Conclusies gedaagden

De rechtbank heeft bepaald dat de gedaagde partijen uiterlijk op 6 maart 2024 hun conclusies van antwoord in fase 2 van de procedure kunnen indienen. In deze conclusies kunnen zij inhoudelijk op de vorderingen van Car Claim reageren. De rechtbank zal daarna het vervolg van de procedure bepalen.

Eerste fase – Tussenvonnis

Op 16 augustus 2023 heeft de rechtbank geoordeeld dat zij bevoegd is om over de vorderingen van Car Claim tegen autofabrikanten Peugeot, Citroën (DS), Opel, (voormalig)
moederbedrijven Stellantis en General Motors, de Nederlandse importeur en officiële Nederlandse dealers van deze merken te oordelen. Zij heeft Car Claim daarbij aangemerkt als representatieve
belangenbehartiger voor alle gedupeerde Nederlandse automobilisten. Dit betekent dat de rechtbank zal overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van Car Claim tegen de gedaagde partijen. U kunt het persbericht van Car Claim bij het tussenvonnis hier raadplegen.

Eerste fase – Verwachte datum tussenvonnis bekend

Op 14 maart 2023 heeft de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure plaatsgevonden. De voorlopige verwachting is dat de rechtbank op 24 mei 2023 uitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Eerste fase – Conclusies gedaagden

Op 9 november 2022 hebben de gedaagde partijen hun antwoordconclusies ingediend ten aanzien van (i) de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van de WAMCA en/of art. 3:305a BW (oud), (iii) het toepasselijke recht op de vorderingen van Car Claim, (iv) de representativiteit van Car Claim en (v) de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Op 14 maart 2023 zal de mondelinge behandeling in fase 1 van de procedure plaatsvinden.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De rechtbank heeft bepaald dat op dinsdag 14 maart 2023 (09:30 tot 16:30 uur) de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens deze mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

(i)             de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;

(ii)            de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW;

(iii)           het toepasselijk recht op de vorderingen van Car Claim;

(iv)           de representativiteit van Car Claim;

(v)            de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 22 juli 2022 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure in twee fasen ingedeeld.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW), (iii) het toepasselijk recht op de vorderingen van Car Claim, (iv) de representativiteit van Stichting Car Claim en (v) de aan te wijzen exclusieve belangenbehartiger.

Na de eerste fase wijst de rechtbank een exclusieve belangenbehartiger aan. Aan de partijen wordt ook gelegenheid geven tot het beproeven van een schikking.

In de tweede fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De volgende stap is dat de gedaagde partijen in de eerste fase schriftelijk mogen laten weten hoe zij tegen die onderwerpen aankijken. Dit moeten zij uiterlijk op 9 november 2022 doen. Daarna zal er in de eerste fase een mondelinge behandeling plaatsvinden.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 17 januari 2022 heeft Car Claim de dagvaarding uitgebracht aan PSA c.s., de Nederlandse importeur en de betrokken Nederlandse autodealers. Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt de dagvaardingstermijn

De rechtbank heeft de dagvaardingstermijn bij beslissing van 22 september 2021 met drie maanden verlengd. Bekijk hier de rol beslissing.

Stichting Car Claim behaalt overwinning tegen Volkswagen c.s.

Op 14 juli 2021 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de collectieve procedure die Car Claim had aangespannen tegen Volkswagen c.s.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de in die procedure betrokken autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die kopers mocht verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor hebben de kopers te veel betaald voor de auto toen zij die kochten. Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank.

Met deze positieve uitspraak is de basis gelegd voor andere succesvolle procedures tegen autofabrikanten die op vergelijkbare wijze betrokken zijn bij het dieselemissieschandaal.

Stichting Car Claim start diverse procedures om openbaarheid van informatie

Om zoveel mogelijk toegang te krijgen tot benodigde informatie, heeft Car Claim onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk diverse verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Car Claim heeft de rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met PSA c.s. en de overige gedaagden

In de maanden augustus t/m december 2021 heeft Car Claim PSA c.s. en de andere betrokken partijen meermaals uitgenodigd om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft Car Claim haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal, alsmede hun importeurs en dealers.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan.

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Car Claim.

Car Claim is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in Car Claim als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder en voorzitter van Car Claim.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van Car Claim. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Fausto Pocar treedt aan als bestuurslid van de Stichting

Car Claim heeft Fausto Pocar aangesteld als bestuurslid van Car Claim. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal.

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan Car Claim

Car Claim heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van Car Claim. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan Car Claim.

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van Car Claim.

Car Claim heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van Car Claim. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diverse bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid.

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Oprichting Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen.

Veelgestelde vragen

Ja dat kan in overeenstemming met de bepalingen in de participatieovereenkomst. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Onderzoeken

Sinds het uitbreken van het dieselemissieschandaal in 2015 doet Car Claim onderzoek naar de betrokkenheid van PSA c.s. Op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests heeft Car Claim kunnen vaststellen dat de sjoemeldiesels van PSA c.s.:

  1. manipulatie-instrumenten bevatten, die de werking van de emissiereinigingssystemen onder normale gebruiksomstandigheden het grootste gedeelte van de tijd aanzienlijk beperken;
  1. onder normale gebruiksomstandigheden significant meer NOx uitstoten dan wettelijk is toegestaan;
  1. zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij onder normale gebruiksomstandigheden niet aan de wet voldoen.

De informatie op basis waarvan de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen van PSA c.s. zijn afgegeven, strookt daarom niet met de werkelijkheid. Dit betekent dat de typegoedkeuringen voor de getroffen voertuigen zijn afgegeven in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Informeren

Car Claim vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door PSA c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Daarvoor is noodzakelijk dat naast openbaar beschikbare informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. Alleen zo kunnen gedupeerden een goede inschatting maken van hun rechtspositie. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, Duitsland en Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.

Procederen

Car Claim heeft primair tot doel om samen met PSA c.s. en de overige betrokken partijen tot een collectieve oplossing te komen, waarmee het nadeel van gedupeerde automobilisten wordt weggenomen. Daarom hebben wij PSA c.s. en de overige betrokken partijen eerst uitgenodigd om in overleg te treden. Tot op heden is er helaas geen reactie ontvangen. Op 17 januari 2022 zijn wij daarom ten behoeve van de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen. De stappen in het proces zijn opgenomen in een aparte procespagina.

Car Claim wil dat PSA c.s. haar sjoemeldiesels terugroept en adequaat herstelt. We willen dat ervoor gezorgd wordt dat deze voertuigen onder normale gebruiksomstandigheden voldoen aan de emissievoorschriften zoals neergelegd in de Europese en nationale wet- en regelgeving.

Daarnaast willen wij dat PSA c.s. ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de prestaties, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid of rijcomfort van deze voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil Car Claim dat de gedupeerde automobilisten hun nadeel naar behoren en volledig vergoed krijgen.

U komt voor deelname in aanmerking, indien:

  • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
  • uw dieselvoertuig een Euro 5 of Euro 6 typegoedkeuring heeft; en
  • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 en september 2019 op de markt is gebracht.

Meer informatie over de betrokken dieselmodellen vindt u hier.

U bereikt het aanmeldportaal van Car Claim via deze link. U kunt de website bezoeken via de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Het aanmeldproces bestaat globaal uit vier stappen:

  1. U verstrekt uw gegevens,
  2. U verstrekt uw voertuiginformatie,
  3. U ondertekent de participatieovereenkomst, waarmee Car Claim voor u kan optreden,
  4. U uploadt de bewijsstukken.

Het platform zal u in de eerste stap om uw gegevens vragen. Aan de hand van deze gegevens ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Na het klikken op de unieke link in de bevestigingsmail kunt u gegevens over uw voertuig invullen. Na deze stap wordt er een persoonlijke participatieovereenkomst voor u opgesteld. Deze participatieovereenkomst kunt u digitaal ondertekenen. Hierna kunt u bewijsstukken uploaden.

menu