Spring naar de content
Mijn aanmelding

Stichting Car Claim Privacy Policy

Stichting Car Claim ("Stichting", "wij" of "onze") respecteert uw recht op privacy wanneer u een van onze Websites bezoekt, zich aansluit bij de Stichting, onze pagina op social media bezoekt en/of met ons communiceert. Daarom hebben we deze Privacy Policy opgesteld om u te informeren over hoe de Stichting Car Claim persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt. Lees deze Privacy Policy aandachtig door voordat u onze services gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen via een officiële aankondiging op onze Websites of met een e-mail die naar uw geregistreerde e-mailadres wordt verzonden. Aangekondigde wijzigingen worden pas na een redelijke periode van kracht. U kunt de bijgewerkte Privacy Policy afwijzen door onze Website en diensten niet meer te gebruiken. Als u een opmerking of vraag hebt, neem dan contact met ons op:

Stichting Car Claim
Röntgenstraat 18
3261 LK Oud-Beijerland
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 64250865

1. Reikwijdte

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten waarop de Geldende Privacywetgeving van toepassing is. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving en deze Privacy Policy. De Website van de Stichting bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks). De Stichting is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving door deze derden.

2. Wat zijn “persoonsgegevens”?

Persoonsgegevens zijn "alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon" (artikel 4, lid 1 AVG).

3. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens indien u i) communiceert met ons, ii) gebruik maakt van onze diensten en/of iii) wanneer u onze Website(s) bezoekt. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van uw verzoeken, welke Website(s) u bezoekt en of u een account aanmaakt. Hieronder treft u het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bij het enkel bezoeken van onze Website verwerken wij alleen uw IP-adres.

Bij het aanmaken van een account via www.derclaim.nl verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • of de registrant een rechtsbijstandverzekering heeft en, indien ja, welke rechtsbijstandverzekering; en
 • of de registrant een leaseovereenkomst heeft en, indien ja, met welke partij de registrant deze overeenkomst heeft.

De voertuiggegevens die worden verwerkt zijn:

 • kenteken;
 • merk, model, type, bouwjaar;
 • overige informatie dat in openbare databanken is te verkrijgen;
 • het kentekenbewijs; en
 • het voertuigidentificatienummer (hierna: “VIN”).

Bij het aanmaken van een account via www.stichtingcarclaim.com verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • rechtsvorm;
 • aanspreektitel;
 • of de registrant een rechtsbijstandverzekering heeft en, indien ja, welke rechtsbijstandverzekering; en
 • of de registrant een leaseovereenkomst heeft en, indien ja, met welke partij de registrant deze overeenkomst heeft.

De voertuiggegevens die worden verwerkt zijn:

 • kenteken;
 • merk, model, type, bouwjaar;
 • overige informatie die in openbare databanken te verkrijgen is;
 • het kentekenbewijs;
 • naam, adres, woonplaats, land, van verkoper; en
 • het

Bij het aanmaken van een account via www.volksklagen.com verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, land;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • IP-adres;
 • rechtsvorm;
 • aanspreektitel;
 • of de registrant een leaseovereenkomst heeft; en
 • bij een betaling door middel van creditcard zijn de laatste vier cijfers zichtbaar in het

De voertuiggegevens die worden verwerkt zijn:

 • kenteken;
 • merk, model, type, bouwjaar;
 • overige informatie die in openbare databanken te verkrijgen is;
 • het kentekenbewijs;
 • naam, adres, woonplaats, land, van verkoper;
 • het VIN;
 • het aankoopbedrag; en
 • het eventuele

4. Doeleinden voor de verwerking

 De Stichting verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

 1. Belangenbehartiging van alle getroffen autobezitters: uw persoonsgegevens worden gebruikt ter behartiging van de belangen van u als autobezitters die schade hebben geleden. Het gebruik van uw persoonsgegevens stelt de Stichting in staat om, namens een representatieve groep, onderhandelingen met Volkswagen c.s. te voeren over het treffen van een minnelijke regeling voor de benadeelde autobezitters die schade hebben geleden als gevolg van het emissieschandaal en eventueel ontvangen vergoedingen te
 2. Beschikbaar stellen en registeren van uw account: uw persoonsgegevens worden gebruikt om u als autobezitter te registeren en om uw account beschikbaar te stellen. indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren de persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
 3. Communiceren: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren, om u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten.
 4. Verbetering van de Website: uw persoonsgegevens worden gebruikt om de Website naar behoren te laten functioneren, om u in staat te stellen een account aan te maken en om de kwaliteit en de effectiviteit van de website te verbeteren

Indien de Stichting voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

5. Grondslag voor de verwerking

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 1. Belangenbehartiging van alle getroffen autobezitters: wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde Indien u dat doet, kunt u echter geen gebruik meer maken van onze Website.
 2. Beschikbaar stellen en registreren van uw account: wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde Indien u dat doet, kunt u echter geen gebruik meer maken van onze Website.
 3. Communiceren: wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) AVG), namelijk het uitvoeren van onze reguliere activiteiten door u te voorzien van klantenservice en informatie over onze activiteiten in brede zin in het kader van de lopende procedure met Volkswagen en mogelijke schikkingsonderhandelingen.
 4. Verbetering van de Website: wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) AVG), namelijk het uitvoeren van onze reguliere bedrijfsactiviteiten door onze Website te

Voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, is het mogelijk om informatie bij ons op te vragen over de zogenoemde “balans-test” welke wij hebben uitgevoerd om te bepalen of we gebruik konden maken van deze grond voor verwerking. U vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

6. Hoe verzamelen we persoonsgegevens over u als u de Website bezoekt?

Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

 1. functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken; en
 2. analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop u gebruik maakt van (onderdelen) van de Website, zodat wij de Website kunnen verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij wat u interessant en belangrijk vindt. Wij gebruiken de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een samengevoegd niveau. Wij gebruiken slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn Google Analytics verwerkt ten behoeve van ons de IP-adressen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de website of diensten van ons niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Indien wij in de toekomst cookies gebruiken waarvoor uw toestemming vereist is, zullen we u daarover vantevoren informeren.

7. Verwerking van persoonsgegevens door derden

 

Ten behoeve van het behartigen van de belangen van de leden van de Stichting en voor zover nodig voor het bereiken van de gestelde doelen kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen inclusief verwerkers zoals:

 • Partijen bij de schikking;
 • Advocatenkantoren;
 • IT dienstverleners;
 • Hosting bedrijven;
 • Call centers;
 • Cloud
 • Andere derden die een rol spelen bij de behartiging van uw belangen in relatie tot

De Stichting deelt te allen tijde slechts persoonsgegevens met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Indien de Stichting verwerkers inschakelt sluit zij met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten teneinde een goede verwerking te waarborgen.

Voor het delen van uw gegevens met verwerkers is geen toestemming vereist.

Voor het delen van gegevens met andere derden die een rol spelen bij de behartiging van uw belangen in relatie tot Volkswagen geeft u door het afnemen van onze diensten bij voorbaat uw toestemming. Wij zullen u echter voordat de gegevens met een dergelijke andere verwerkingsverantwoordelijke gedeeld worden op de hoogte stellen zodat u daartegen bezwaar kunt maken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend op servers binnen de EER. Indien wij in de toekomst partijen inschakelen die zich buiten de EER bevinden, zullen wij u daarover informeren en nemen wij de juiste passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

8. Beveiliging

 De Stichting neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. Een kopie van onze genomen maatregelen kunt u opvragen via [email protected].

9. Bewaartermijnen

 Wij bewaren de persoonsgegevens van de bezoekers van de website niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen. Behalve wanneer er sprake is van een wettelijke bewaartermijn:

 1. IP-adressen worden maximaal één maand bewaard nadat de doelstelling is behaald van de Stichting. IP-adressen kunnen namelijk fungeren om unieke personen en locaties aan te kunnen tonen. Dit is van belang bij het vaststellen van de achterban van de Stichting;
 2. e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden worden maximaal zes maanden bewaard nadat de doelstelling is behaald en de getroffen resolutie volledig ten uitvoer is gebracht;
 3. naam- en adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, kenteken en andere door u aangeleverde informatie worden maximaal één maand bewaard nadat de doelstelling is behaald en de getroffen resolutie volledig ten uitvoer is gebracht;
 4. communicatie met u wordt maximaal 6 manden bewaard nadat de doelstelling is behaald en de getroffen resolutie volledig ten uitvoer is gebracht.

U kunt de Stichting verzoeken om de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de Stichting de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal de Stichting de persoonsgegevens verwijderen.

Zodra u zich uitschrijft bij de Stichting worden al uw persoonsgegevens verwijderd. De Stichting streeft ernaar dat u zelf uw account kunt verwijderen. In dat geval is uw account direct te verwijderen.

10. Uw rechten

 Ten aanzien van onze verwerkingsactiviteiten heeft u de volgende rechten:

 1. Recht om toestemming in te trekken: voor zover onze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 2. Recht van inzage: u heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook zullen wij u aanvullende informatie over onze verwerkingsactiviteiten aanleveren.
 3. Recht op rectificatie: u heeft het recht om onjuiste gegevens onverwijld te rectificeren. Hierdoor kunnen onjuiste door ons verwerkte persoonsgegevens worden aangepast of aangevuld.
 4. Recht op verwijdering: u heeft het recht om ‘vergeten te worden’. Het recht om vergeten te worden is van toepassing indien (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming heeft ingetrokken, (iii) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, (v) persoonsgegevens op basis van Unierecht of lidstatelijk recht verwijderd moeten worden of (vi) wij uw persoonsgegevens hebben verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitoefening van openbaar gezag, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, (iv) met het oog op archivering in het algemeen belang en/of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering kunnen wij een beroep op het recht op verwijdering weigeren.
 5. Recht van bezwaar: wanneer onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van direct marketing, wordt uw verzoek in elk geval In andere gevallen stoppen wij ook met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, die zwaarder wegen dan jouw belangen.
 6. Recht op beperking van verwerking: u heeft het recht op beperking van verwerking indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens heeft betwist, (ii) wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u niet wilt dat deze worden verwijderd,(iii) wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wilt gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of (iv) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien we uw verzoek hebben gehonoreerd, worden uw persoonsgegevens enkel door ons opgeslagen. We zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze verwerken, tenzij u daartoe toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dit nodig is voor bescherming van rechten van derden of voor gewichtige redenen van algemeen belang.
 7. Recht op overdraagbaarheid: indien onze verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst en via geautomatiseerde procedés worden verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Geautomatiseerde besluitvorming: u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een op uitsluitend geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die je anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 9. Klacht indienen: naast bovenstaande rechten, heeft u aanvullend het recht om een klant in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Echter lossen we klachten graag samen met u op. We vragen u dan ook om eerst contact met ons op te nemen.

Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken, kunt u zich wenden tot:

Stichting Car Claim
Röntgenstraat 18
3261 LK Oud-Beijerland
E-mailadres: [email protected] of [email protected].

De Stichting verstrekt u onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met maximaal twee maanden worden verlengd. De Stichting stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal de Stichting u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen, ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

11.   Overige bepalingen 

De Stichting is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is de Stichting als gevolg van de beëindiging van het account u geen vergoeding verschuldigd.

De Stichting behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Indien een bepaling uit deze Privacy Policy in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

12.   Definities

 In deze Privacy Policy worden de volgende definities gehanteerd:

Geldende privacywetgeving Alle toepasselijke privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale implementatiewetgeving.
Privacy Policy Deze privacy policy.
Stichting Car Claim Stichting Car Claim
Röntgenstraat 18
3261 LK Oud-Beijerland
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 64250865
Website(s) www.stichtingcarclaim.com en/of www.derclaim.nl en/of www.volksklagen.com

Andere begrippen zoals gedefinieerd in relevante privacywetgeving, zoals ‘persoonsgegevens’, ‘(gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerking’ hebben dezelfde betekenis zoals in Geldende privacywetgeving.

 

menu