Spring naar de content
Mijn aanmelding
Stichting Car Claim is een non-profit organisatie die zich inzet voor de belangen van automobilisten die schade lijden door ‘Dieselgate’. Ons doel is dat zij gecompenseerd worden voor deze schade. Ook willen we dat de betrokken autofabrikanten de gedupeerde automobilisten garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

Bestuur en toezicht

Car Claim (opgericht op 1 oktober 2015) wordt aangestuurd door onafhankelijke raden van bestuur en toezicht. De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de strategie van Car Claim. Hierover legt het bestuur ten minste één keer per jaar verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur bestaat uit Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB), Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslaviëtribunaal (ICTY)) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Car Claim. Ook adviseert de raad van toezicht het bestuur. Hierbij richten de leden van de raad van toezicht zich op het belang van de automobilisten waarvoor Car Claim werkt.

De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteiten van Oxford en Venetië).

Het bestuur en de raad van toezicht spannen zich in om achterban van Car Claim zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. Dat doen we bijvoorbeeld via enquêtes over de (gebruiks)ervaringen van automobilisten zoals u. Ook nodigen we deelnemers geregeld uit om mee te doen aan Webinars van Car Claim. Verder beantwoorden we doorlopend vragen met betrekking tot het dieselemissieschandaal; via de communicatiepagina op deze website of direct via e-mail ([email protected]). Komt het tot een schikking? Dan spant Car Claim zich in om de achterban via haar deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Wat kost het?

Car Claim wil gedupeerde automobilisten zo goed mogelijk in staat stellen om hun recht te behalen. Uzelf aanmelden is daarom kosteloos. Het actief behartigen van de belangen van gedupeerde automobilisten binnen en buiten de rechtbank brengt uiteraard wel kosten met zich. Hiervoor maakt Car Claim gebruik van externe financiering.

De procedure van Car Claim tegen Volkswagen c.s. wordt gefinancierd door Vannin Capital PPC, gevestigd te Jersey. Vannin valt sinds 2019 onder Fortress Investment Group LLC, een van de grootste en meest gerenommeerde procesfinanciers ter wereld, gevestigd in New York.

De andere procedures van Car Claim worden gefinancierd door CF ND Car Ltd, gevestigd te Grand Cayman. Ook CF ND Car Ltd valt onder Fortress.

De financiers van onze Stichting nemen een risico. Daarom ontvangen zij – bij een positieve uitspraak van de rechter of na een schikking in de betreffende procedure die zij financieren – een vergoeding. Besluit u uiteindelijk in te gaan op een eventueel financieel aanbod van deze partijen? Dan is maximaal 25 procent van uw compensatiebedrag bestemd voor de betreffende financier van onze stichting. De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en doelmatig zijn, en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van Car Claim. Een eventueel onderhandelingsresultaat wordt bovendien nog ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter. Zo doen wij er alles aan om voor u de best mogelijke uitkomst te behalen.

Verder goed om te weten: de Fortress Groep is lid van de International Legal Finance Association (ILFA) en voldoet aan de door de ILFA deze vereniging opgestelde principes voor procesfinanciers. In de Volkswagenprocedure heeft de rechtbank daarnaast geoordeeld dat de financiële afspraken die Car Claim heeft gemaakt uw belangen als gedupeerde automobilist voldoende waarborgen.

Illustratie van een persoon met sterren tussen de armen

Boardmembers

Fausto Pocar

Bestuurslid

Fausto Pocar

Bestuurslid
Beknopt CV

2017-heden Rechter Internationaal Strafhof, Den Haag
2000-heden Lid/Voorzitter Joegoslavië-Tribunaal, Den Haag
1970-heden Hoogleraar Universiteit van Milaan
1984 / 1988-2000 Lid Mensenrechtenrechtencommissie VN

Portretfoto van bestuurslid Fausto Pocar

‘Het is verontrustend dat autofabrikanten in Europa blijven weigeren om ook maar de kleinste mate van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De tot nu toe geboden oplossingen zijn bij lange na niet toereikend om de geleden schade te kunnen compenseren.’

‘Ondertussen is de consument bij dit alles de grootste gedupeerde: eigenaren en gebruikers van een sjoemeldiesel hebben een auto gekregen die én vervuilender is én meer brandstof verbruikt dan verwacht. En als deze automobilisten hun voertuig proberen te verkopen, krijgen zij daar beduidend minder voor terug dan waarop ze gerekend hadden.’

‘Meer dan genoeg reden om deze autofabrikanten langs juridische weg aan te pakken. Gedupeerde consumenten hebben er recht op de volle omvang van het schandaal te leren kennen, zodat ze weten hoe het handelen van de autofabrikanten de waarde van hun voertuig beïnvloedt. Alleen volledige openheid kan ervoor zorgen dat autofabrikanten het vertrouwen van hun trouwe klanten terugwinnen.’

Guido van Woerkom

Voorzitter

Guido van Woerkom

Voorzitter
Beknopt CV

1999-2014 Hoofddirecteur ANWB
2014-2019 Voorzitter Detailhandel Nederland
2008-heden Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
2013-heden Lid Sociaal-Economische Raad (SER)

Portretfoto van voorzitter Guido van Woerkom

‘Of het nou gaat om goede infrastructuur of om betaalbare mobiliteit: als directeur van de ANWB ben ik altijd opgekomen voor de belangen van de automobilist. Niet voor niets heb ik mezelf vol overtuiging aangesloten bij dit initiatief: ook diesel-rijders hebben recht op een goede belangenbehartiging. De mensen áchter deze stichting – waaronder ikzelf – vinden dat gedupeerde automobilisten simpelweg recht hebben op een passende schadevergoeding.’

‘Een massaclaim is daarbij, mits goed uitgevoerd, een uitstekend instrument om collectief een vuist te maken tegen een grote multinationals zoals autofabrikanten. Bijkomend voordeel is dat deelname aan de claim voor gedupeerde automobilisten kosteloos is. Des te meer reden dus om in te stappen en de desbetreffende autofabrikanten, samen met honderdduizenden andere Europeanen, te dwingen tot actie.’

‘Tot nu toe stellen sjoemelende autofabrikanten zich in Europa erg terughoudend op. Dat is niet alleen vervelend voor gedupeerde automobilisten, maar uiteindelijk ook voor die fabrikanten zélf: door deze starre opstelling schaden deze bedrijven hun eigen aanzien én dat van de auto-industrie als geheel. Als de fabrikanten slim zijn, richten zij hun blik op de toekomst en komen zij gedupeerde klanten tegemoet. Aan óns zal het niet liggen.’

Arie van der Steen

Penningmeester

Arie van der Steen

Penningmeester
Beknopt CV

1982-1996 Accountant bij diverse bedrijven (waaronder bij PWC)
1996-2006 CFO bij diverse bedrijven
2006- heden Accountant en adviseur diverse ( internationale) bedrijven (waaronder bij Rabobank)
Als bestuurder/toezichthouder betrokken bij tal van stichtingen

‘Na het VW-debacle zag je dat het bedrijf in de VS al snel schikkingen trof met gedupeerde consumenten, net als in landen als Zuid-Korea en Canada. Waarom in Europa niet? Hier blijft het angstvallig stil; tot nu toe blinken autofabrikanten zoals Volkswagen c.s. vooral uit het in bagatelliseren van de geleden schade.’

‘In het verleden ben ik vaker betrokken geweest bij stichtingen die een collectieve claim voorbereiden tegen bedrijven en organisaties die de consument hebben misleid. Zo ontstond het idee om dat ook te doen met Europese consumenten die door Volkswagen c.s. zijn gedupeerd. Naar mate het dieselemissieschandaal vorderde, is Car Claim zich ook tegen andere sjoemelende autofabrikanten gaan richten. Het voordeel van een collectieve claim is daarbij uiteraard dat je samen veel sterker staat: het maakt nogal uit of je als individu een claim indient, of dat je dat doet als groep van enkele honderdduizenden consumenten. Dat kost de individuele consument overigens niks: jezelf aanmelden bij onze stichting is kosteloos.’

‘Bij dit soort collectieve claims gaat het altijd om zaken van lange adem: wij gaan uiteraard liever nog vandaag dan morgen met de autofabrikanten om tafel, maar deze bedrijven willen ongetwijfeld tijd winnen. Toch zien ook de autofabrikanten uiteindelijk hopelijk in dat een normale, fatsoenlijke schikking de beste oplossing is, óók voor Europese dieselrijders.’

Marten Oosting

Voorzitter Raad van Toezicht

Marten Oosting

Voorzitter Raad van Toezicht
Beknopt CV

1987-1999 Nationale ombudsman
2000-2013 Lid Raad van State
2015-2016 Voorzitter onderzoekscommissies ontnemingsschikking (‘Teeven-deal’)

Portretfoto van Voorzitter Raad van Toezicht Marten Oosting

‘Waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van Car Claim? Simpel: omdat ik het belangrijk vind dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen. De laatste jaren is de aandacht voor corporate social responsibility enorm gegroeid. En terecht: van ondernemingen, en zeker van hele grote concerns zoals Volkswagen c.s., Daimler, Renault en Stellantis, mag je verwachten dat ze een goed oog hebben voor de belangen van hun klanten en bijvoorbeeld ook voor het milieu.’

‘Met hun sjoemelsoftware hebben de autofabrikanten consumenten bewust misleid en gedupeerd: je denkt een schone dieselauto te kopen, maar koopt feitelijk een kat in de zak, een ernstige vervuiler, met een lagere restwaarde. Een kat in de zak die bovendien problemen kan opleveren bij de APK-keuring. Daar komt bij dat sjoemelende autofabrikanten overheden bewust misleiden met het niet naleven van de geldende emissievoorschriften. Alhoewel je overigens ook kunt stellen dat het diezelfde overheden tekortschieten in handhavend optreden, en die dit daardoor al zo lang laten gebeuren.’

‘Dat Volkswagen c.s. en de andere autofabrikanten zich bij dit alles zo hardnekkig teweer stellen tegenover de beschuldigingen en, zeker in Europa, elke claim tot nu toe categorisch afwijzen, spreekt daarbij niet in het voordeel. Genoeg reden dus om deze bedrijven aan te pakken. Het voordeel van een collectieve claim is uiteraard dat je samen een stuk sterker staat. Autofabrikanten mogen hier niet zomaar mee wegkomen.’

Hans de Savornin Lohman

Lid Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman

Lid Raad van Toezicht
Beknopt CV

1991 - 2016 Advocaat bij Loyens & Loeff
2016 - 2017 Advocaat bij DeBreij Evers Boon
2018 - heden Advocaat bij VerbeekdeCaluwé
2014 - heden Raadsheer bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

Portretfoto van Lid Raad van Toezicht Hans Lohman

‘Volkswagen c.s., een van de bekendste en machtigste bedrijven ter wereld, heeft het publiek willens en wetens misleid. Toen mij werd gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Toezicht, heb ik daar dan ook niet lang over getwijfeld: ik vind het een sympathiek initiatief richting de Europese VW-consument, die in mijn ogen recht heeft op genoegdoening. En inmiddels is duidelijk dat ook consumenten van andere grote autofabrikanten ernstig worden benadeeld.’

‘In de eerste plaats hebben gedupeerde automobilisten recht op een passende financiële vergoeding van de geleden schade; hun voertuig is minder waard geworden. Bovendien kan het zomaar zijn dat je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid, nu steeds meer Europese steden vervuilende dieselwagens uit hun binnensteden weren. En verder kan ik me voorstellen dat je het doet omdat je begaan bent met het milieu. Genoeg redenen dus om in te stappen in deze collectieve claim.’

‘Met ruim 25 jaar proceservaring wil ik, als lid van de Raad van Toezicht, het proces op hoofdlijnen volgen en het – overigens zeer kundige – advocatenteam met raad en daad terzijde staan. Wat zou een goede processtrategie kunnen zijn als autofabrikanten niet vrijwillig tegemoet willen komen aan de gedupeerden? En op welke argumenten zouden we de nadruk kunnen leggen? Alles om deze autofabrikanten in een juiste en natuurlijk rechtvaardige beweging te krijgen.’

Jan Zielonka

Lid Raad van Toezicht

Jan Zielonka

Lid Raad van Toezicht
Beknopt CV

2020-heden: Hoogleraar Politiek en Internationale relaties aan de Universiteit van Venetië
2004-heden: Hoogleraar Politiek en Internationale relaties aan de Universiteit van Oxford
1996-2003: Hoogleraar politieke wetenschappen, Europees Universitair Instituut in Florence, Italië.
1984-1996: Docent Vergelijkende Politiek en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden, Nederland.

Portretfoto van Lid Raad van Toezicht Jan Zielonka

Internationale ondernemingen zoals Volkswagen c.s., Mercedes-Benz, Stellantis en Renault moeten niet alleen onderworpen zijn aan de wet, maar ook voldoen aan ethische, milieu- en maatschappelijke normen. Geheimhouding, ongelijke behandeling van klanten en het verspreiden van misleidende informatie onthullen een pathologische bedrijfscultuur. Deze autofabrikanten presenteerden zich stuk voor stuk als modelbedrijven en moeten nu voldoen aan de verwachtingen van hun Europese klanten.

Compliance

Car Claim heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Als collectieve belangenbehartiger voeren wij onze werkzaamheden daarom uit in lijn met de principes van de Claimcode 2019. Dit is een gedrags- en governancecode, gericht op het deugdelijk en onafhankelijk functioneren van claimstichtingen. In onze jaarverslagen en Claim Code Compliance documenten vindt u meer informatie over de structuur van Car Claim en over hoe wij voldoen aan de Claimcode 2019. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, kunt u teruglezen in onze Privacy Policy. U kunt al deze documenten hieronder raadplegen.

Via de website Centraal Insolventieregister (rechtspraak.nl) kunt u nagaan dat Car Claim zich niet in staat van faillissement bevindt, er geen verzoek tot faillissement aanhangig is, geen surseance van betaling aan Car Claim is verleend en er geen (openbare) WHOA-procedure aanhangig is.

menu