Spring naar de content
Mijn aanmelding
Check of je mee kan doen aan een collectieve claim door je kenteken in te vullen en meld je daarna aan.

De betrokkenheid van Mercedes-Benz

Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen c.s. ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Betrokken onderzoeksinstanties hebben aangetoond dat ook Mercedes-Benz betrokken is bij het dieselemissieschandaal. Mercedes-Benz riep veel van haar dieselmodellen terug in verband met het emissiecontrolesysteem. De Duitse typegoedkeuringsinstantie (KBA) heeft Mercedes-Benz herhaaldelijk opdracht gegeven om haar dieselauto's terug te roepen en maatregelen te nemen om de defecten met betrekking tot de emissiecontrolesystemen te verhelpen.

Tot nu toe voerde Mercedes-Benz meer dan dertig terugroepacties uit in verband met de emissiecontrolesystemen in verschillende categorieën van haar Euro 5- en Euro 6-dieselmodellen met verschillende motortypen.

Illustratie van een persoon met een checklist in de handen

Strafrechtelijk onderzoek, boetes en schikkingen

Sinds Volkswagen in september 2015 toegaf ontoelaatbare manipulatie-instrumenten te hebben geïnstalleerd, hebben autoriteiten en aanklagers over de hele wereld ook Mercedes-Benz onderzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het dieselemissieschandaal. Duitse aanklagers hebben na onderzoek geconcludeerd dat Mercedes-Benz sinds 2008 de emissievoorschriften overtreedt. In september 2019 legde het Duitse Openbaar Ministerie in Stuttgart een boete van EUR 870 miljoen op aan Mercedes-Benz voor het overtreden van de emissieregels.

Op 14 september 2020 trof Mercedes-Benz een schikking met het ministerie van Justitie in de VS en milieutoezichthouder EPA. Mercedes-Benz betaalde in de Verenigde Staten een schikking van USD 1,5 miljard vanwege fraude met de uitstootwaarden van auto's. Daarnaast werd nog eens USD 700 miljoen uitgetrokken om gedupeerde automobilisten in de Verenigde Staten te compenseren. Gedupeerde automobilisten ontvangen tot USD 3.290,- van Mercedes-Benz om de voertuigen met de sjoemelsoftware te repareren. Daarnaast moet Mercedes-Benz de kosten van de rechtszaken die werden aangespannen betalen.

Tot nu toe heeft Mercedes-Benz in Europa nog geen compensatie aangeboden aan gedupeerde automobilisten.

Ad Blue Kartel

De Europese Commissie heeft Mercedes-Benz ook diepgaand onderzocht wegens samenspannen met Volkswagen, Audi, Porsche en BMW en het beperken van de concurrentie bij de ontwikkeling van emissiegerelateerde technologie.

Op 8 juli 2021 concludeerde de Europese Commissie dat deze autofabrikanten Europese automobilisten de mogelijkheid hebben ontzegd om schone auto's te kopen. Hierdoor hebben zij de Europese mededingingsregels geschonden. De Europese Commissie legde aan Volkswagen, Audi, Porsche en BMW een boete op van in totaal ruim 875 miljoen euro. Ook Mercedes-Benz werd schuldig bevonden aan kartelvorming, maar ontliep een boete: omdat zij de kartelvorming bij de Europese Commissie had opgebiecht.

Juridische procedures

Mercedes-Benz weigert haar verantwoordelijkheid te nemen en wijst elke aansprakelijkheid van de hand. Mercedes-Benz wordt nu geconfronteerd met een grootschalig aantal collectieve acties en individuele procedures in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en diverse Europese landen.

Illustratie van een persoon die een volle brievenbus probeert te sluiten

Het proces tegen Mercedes-Benz C.S.

Sinds de start van de collectieve actie tegen Volkswagen c.s. is de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in werking getreden. Deze wet maakt het gemakkelijker om geleden schade collectief af te wikkelen via de Nederlandse rechter.

Car Claim is de procedure tegen Mercedes-Benz c.s. onder de WAMCA gestart. De rechtbank vindt echter vooralsnog dat de procedure van Car Claim onder het oude recht moet worden gevoerd. Dit betekent dat de rechtbank op dit moment niet rechtstreeks een schadevergoeding aan gedupeerde automobilisten kan toewijzen. Daarvoor zijn mogelijk aanvullende individuele procedures voor nodig.

Betrokken Belangenvertegenwoordiger

Car Claim behartigt de belangen van automobilisten die gedupeerd zijn door sjoemelende autofabrikanten. Daarvoor werken wij nauw samen met belangrijke consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond en andere maatschappelijke en milieuorganisaties binnen en buiten Nederland. De expertise en ervaring die Car Claim over de jaren heeft opgedaan, maakt haar bij uitstek geschikt om de procedure tegen Mercedes-Benz c.s. succesvol te voeren.

Wat vordert Car Claim?

In de collectieve procedure vordert Car Claim de vaststelling dat Mercedes-Benz c.s. onrechtmatig handelt jegens gedupeerde automobilisten. Daarnaast vraagt Car Claim de rechtbank om vast te stellen dat de sjoemeldiesels van Mercedes-Benz c.s. niet de eigenschappen bezitten die automobilisten bij de aanschaf van de auto mochten verwachten (non-conformiteit). Als gevolg van deze non-conformiteit hebben automobilisten te veel betaald. Car Claim vordert dit teveel betaalde bedrag terug van de betrokken Nederlandse autodealers van de getroffen voertuigen.

Waar we nu staan

De rechtszaak is in 2020 van start gegaan. Deze rechtszaak bestaat uit meerdere fasen. Hieronder vindt u per fase meer informatie.

Tweede fase – Tussenvonnis 17 april 2024

Op 17 april 2024 heeft de rechtbank vastgesteld dat de externe financiering van Car Claim aan alle eisen voldoet en heeft zij Car Claim ontvankelijk verklaard. Daarmee is de tweede fase van de procedure afgerond en zal de rechtbank overgaan tot de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van Car Claim.

De rechtbank heeft beslist dat Mercedes-Benz op 10 juli 2024 inhoudelijk op de vorderingen van Car Claim mag reageren. De rechtbank heeft Mercedes-Benz daarnaast bevolen om antwoord te geven op gedetailleerde vragen van de rechtbank over de door Mercedes-Benz gebruikte sjoemelsoftware.

Tweede fase – Tussenvonnis 24 januari 2024

Op 24 januari 2024 heeft de rechtbank beslist dat Car Claim voldoet aan de eisen om de procedure namens alle gedupeerde Nederlandse automobilisten te mogen voeren. Voordat de rechtbank Car Claim ontvankelijk verklaart, wil zij inzage in de integrale financieringsovereenkomst van Car Claim met haar externe financier. De rechtbank wenst te controleren of de externe financiering van Car Claim voldoet aan alle eisen die daaraan worden gesteld.

Op 21 februari 2024 heeft Car Claim haar integrale financieringsovereenkomst met de rechtbank gedeeld.

Tweede fase – vonnisdatum 1 november 2023

De rechtbank zal naar verwachting op 1 november 2023 vonnis wijzen in de tweede fase. De rechtbank zal in dit vonnis oordelen over (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim.

Tweede fase – Mondelinge behandeling 24 mei 2023

De rechtbank heeft bepaald dat de mondelinge behandeling in fase 2 van de procedure zal plaatsvinden op 24 mei 2023. Tijdens deze zitting staan (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim centraal.

Tweede fase – Conclusies gedaagden

Op 9 november 2022 hebben Mercedes c.s. en de dealers hun antwoordconclusies ten aanzien van (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van Car Claim ingediend.

Tweede fase – Verzoek Mercedes c.s. om procedure aan te houden afgewezen

Mercedes c.s. en de dealers hebben de rechtbank verzocht om de procedure aan te houden. Op 19 oktober 2022 heeft de rechtbank dit verzoek afgewezen en geoordeeld dat Mercedes c.s. hun conclusie van antwoord ten aanzien van (i) het toepasselijk recht en (ii) de ontvankelijkheid van de Stichting uiterlijk op 9 november 2022 moeten indienen.

Eerste fase – Uitspraak

De rechtbank heeft op 22 juni 2022 uitspraak gedaan in de eerste fase van de procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om de zaak tegen Mercedes-Benz c.s. te behandelen in het belang van Nederlandse automobilisten. De rechtbank heeft daarnaast bepaald dat het oude collectieve actierecht van toepassing is.

Met deze uitspraak start de tweede fase van de procedure. In deze fase wordt beoordeeld (i) welk recht van toepassing is op de vorderingen tegen Mercedes-Benz c.s. en (ii) of Car Claim ontvankelijk is. Op 14 september 2022 dienen de gedaagden een antwoordconclusie in. Daarna zal de rechtbank een zittingsdatum vaststellen.

Eerste fase – Verwachte datum tussenvonnis bekend

Op 25 maart 2022 heeft de mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure plaatsgevonden. De voorlopige verwachting is dat de rechtbank op 11 mei 2022 tussenuitspraak zal doen in de eerste fase van de procedure.

Eerste fase – Datum mondelinge behandeling vastgesteld

De rechtbank heeft bepaald dat op vrijdag 25 maart 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur een mondelinge behandeling in de eerste fase van de procedure zal plaatsvinden. Tijdens de mondelinge behandeling zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de rechtsmacht van de Nederlandse rechter;
 • de toepasselijkheid van de WAMCA en/of artikel 3:305a (oud) BW; en
 • de positie van SEC en Bosch volgens de WAMCA.
Eerste fase is van start gegaan

Op 19 mei 2021 heeft Car Claim een akte ingediend over de positie van SEC en Bosch in deze procedure.

Mercedes-Benz en de overige gedaagde partijen zullen nu in lijn met de procesafspraken een antwoordconclusie indienen op 11 augustus 2021.

Stichting Car Claim behaalt overwinning tegen Volkswagen c.s.

Op 14 juli 2021 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in de collectieve procedure die Car Claim had aangespannen tegen Volkswagen c.s.

De rechtbank heeft onder meer geoordeeld dat de in die procedure betrokken autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld, doordat zij de kopers van auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s met sjoemelsoftware voldoen niet aan de wet en bevatten daarom niet de eigenschappen die kopers mochten verwachten bij de aanschaf van de auto (non-conformiteit). Daardoor hebben de kopers te veel betaald voor de auto toen zij die kochten. Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank.

Met deze positieve uitspraak is de basis gelegd voor andere succesvolle procedures tegen autofabrikanten die op vergelijkbare wijze betrokken zijn bij het dieselemissieschandaal.

Rechtbank stelt indeling van de procedure vast

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank de agenda voor de procedure vastgesteld. Zij heeft de procedure ingedeeld in de volgende drie fasen.

In de eerste fase zal de rechtbank beslissen over (i) de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en (ii) de toepasselijkheid van het nieuwe collectieve actierecht (de WAMCA) en/of het oude collectieve actierecht (artikel 3:305a (oud) BW. Daarnaast zal de rechtbank de positie van Stichting Emission Claim (‘SEC’) en Robert Bosch GmbH (‘Bosch’) als procespartijen in deze procedure beoordelen.*

In de tweede fase zal de rechtbank beslissen over (i) de ontvankelijkheid van Car Claim en van Stichting Diesel Emissions Justice en (ii) het toepasselijke recht. De rechtbank wijst in fase 2 tevens een exclusieve belangenbehartiger aan. De exclusieve belangenbehartiger zal het voortouw nemen in het verdere verloop van de procedure

In de derde fase zal de rechtbank de vorderingen tegen de gedaagde partijen inhoudelijk behandelen.

De eerstvolgende procedurele stap is dat Stichting Car Claim en Stichting Diesel Emissions Justice zich bij akte mogen uitlaten over de positie van SEC als derde eiseres, en Bosch als gedaagde, in deze procedure. Hiertoe heeft Stichting Car Claim tot 19 mei 2023 de tijd.

* SEC heeft zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank een eigen collectieve actievordering ingesteld tegen de gedaagde partijen, buiten de daarvoor geldende dagvaardingstermijn. SEC heeft daarbij – als enige eiseres – tevens vorderingen ingesteld tegen Bosch als gedaagde partij. De deelname van SEC en Bosch aan deze procedure staan daarom ter discussie.

Eerste datum in rechtszaak tegen Mercedes-Benz bekend

De rechtbank zal op 3 maart 2021 meedelen op welke wijze de procedure tegen Mercedes-Benz c.s. verder zal gaan. Dit heeft zij op 20 januari 2021 bepaald.

Stichting Car Claim brengt dagvaarding uit

Op 30 december 2020 heeft Car Claim de dagvaarding uitgebracht aan Mercedes-Benz, de Nederlandse importeur Mercedes-Benz Nederland en de individuele dealers.

Bekijk hier de dagvaarding.

Rechtbank Amsterdam verlengt dagvaardingstermijn

De rechtbank heeft deze termijn bij beslissing van 30 september 2020 met twee maanden verlengd, tot 31 december 2020.

Bekijk hier de rolbeslissing.

Stichting Car Claim verzoekt de rechtbank om uitbreiding van de dagvaardingstermijn

Op 21 augustus 2020 heeft Car Claim de Rechtbank verzocht de driemaandstermijn, waarin andere belangenorganisaties hun eigen collectieve vordering kunnen instellen, te verlengen.

Stichting Diesel Emissions Justice start procedure tegen Mercedes-Benz

Op 31 juli 2020 heeft Stichting Diesel Emissions Justice (SDEJ) een dagvaarding uitgebracht aan Mercedes-Benz, importeur Mercedes-Benz Nederland en een aantal individuele dealers.

De voorbereiding

Het starten van een rechtszaak vereist een uitgebreide voorbereiding. Deze voorbereiding kende een aantal belangrijke momenten. Deze treft u hieronder aan.

Stichting Car Claim correspondeert met Mercedes-Benz c.s.

Op 20 juli 2020 heeft Car Claim een brief aan Mercedes-Benz c.s. verstuurd met de uitnodiging om in overleg te treden over een buitengerechtelijke oplossing.

Stichting Car Claim overlegt in Europa over een totaaloplossing voor het dieselemissieschandaal

Op 16 juli 2020 sprak Stichting Car Claim met leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie over een compromis tussen de auto-industrie en verschillende belangenorganisaties.

Lees hier meer over de conferentie.

Stichting Car Claim breidt haar statuten uit

Op 3 juli 2020 heeft Car Claim haar naam gewijzigd naar Stichting Car Claim en haar doelbeschrijving uitgebreid. Zij treedt op grond van haar statuten op voor alle automobilisten die gedupeerd zijn door autofabrikanten die zijn betrokken bij het dieselemissieschandaal, alsmede hun importeurs en dealers.

Hier kunt u de statuten van de Stichting raadplegen.

Jan Zielonka treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Jan Zielonka is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Marten Oosting, Hans de Savornin Lohman en Jan Zielonka. Jan Zielonka is hoogleraar Europese politiek aan Oxford University.

U kunt meer over de achtergrond van Jan Zielonka en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Hans de Savornin Lohman treedt aan als lid van de Raad van Toezicht

Hans de Savornin Lohman is aangetreden als lid van de Raad van Toezicht binnen Car Claim. De Raad van Toezicht bestaat uit Hans de Savornin Lohman en Marten Oosting. Met ruim 25 jaar proceservaring zal Hans het proces op hoofdlijnen volgen en het - advocatenteam met raad en daad terzijde staan.

U kunt meer over de achtergrond van Hans de Savornin Lohman en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Lancering website www.derclaim.nl

Op 13 juni 2016 is de website www.derclaim.nl gelanceerd. Deze website richt zich voornamelijk op de Nederlandse rechtszaak.

Marten Oosting treedt aan als voorzitter van de Raad van Toezicht binnen Car Claim.

Car Claim is verheugd dat Marten Oosting zitting neemt in Car Claim als voorzitter van de Raad van Toezicht. U kunt meer over de achtergrond van oud Nationale Ombudsman Marten Oosting en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Guido van Woerkom treedt aan als bestuurder en voorzitter van Car Claim.

Guido van Woerkom zal zich inzetten als bestuurder van Car Claim. U kunt meer over de achtergrond van Guido en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Fausto Pocar treedt aan als bestuurslid van de Stichting

Car Claim heeft Fausto Pocar aangesteld als bestuurslid van Car Claim. Fausto Pocar treedt al jaren op in het belang van anderen. Fausto Pocar beschikt over een schat aan ervaring. Fausto Pocar is onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof te Den haag en lid/voorzitter van het Joegoslavië Tribunaal.

U kunt meer over de achtergrond van Fausto Pocar en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Advocatenkantoor AKD verbindt zich aan Car Claim

Car Claim heeft advocatenkantoor AKD aangesteld als advocaat van Car Claim. AKD is gespecialiseerd in collectieve acties en zal juridische ondersteuning geven aan Car Claim.

Arie van der Steen treedt aan als penningmeester van Car Claim.

Car Claim heeft Arie van der Steen aangesteld als penningmeester van Car Claim. Arie van der Steen heeft decennia lang ervaring als accountant bij diverse bedrijven. Zijn management ervaring is een fijne bijkomstigheid.

U kunt meer over de achtergrond van Arie van der Steen en zijn beweegredenen terugvinden onder zijn profielomschrijving.

Die treft u hier aan.

Oprichting Car Claim.

Op 1 oktober 2015 is Car Claim opgericht. U kunt de statuten hier lezen.

Veelgestelde vragen

Ja dat kan in overeenstemming met de bepalingen in de participatieovereenkomst. U kunt zich afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Stichting Car Claim doet al enige tijd onderzoek naar het gedrag van Mercedes-Benz. In de jaren na het uitbreken van het emissieschandaal in september 2015 hebben verschillende autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, milieuorganisaties, door rechtbanken aangestelde deskundigen, consumentenorganisaties en andere onafhankelijke non-profitorganisaties onderzoeken en tests gedaan naar dieselvoertuigen van verschillende merken die op de Europese markt zijn gebracht.

De resultaten van deze voortdurende onderzoeken en tests zijn schokkend. Ze laten zien dat het Volkswagen EA189-dieselmotorschandaal slechts het topje van een ijsberg is. In werkelijkheid manipuleren veel autofabrikanten systematisch de emissiecontrolesystemen in hun auto's. Daarbij gebruiken ze verschillende illegale manipulatie-instrumenten om voordeel te behalen. Dit gaat vaak ten koste van automobilisten. Uit bovengenoemde onderzoeken en tests blijkt dat Mercedes-Benz verschillende soorten sjoemelsoftware gebruikt om de doeltreffendheid van emissiebeheersingssystemen onder normale bedrijfsomstandigheden te verminderen.

De onderzoeken en tests hebben ook aangetoond dat veel dieselauto's van Mercedes-Benz onder normale gebruiksomstandigheden niet voldoen aan de Europese emissiegrenswaarden. Onder de Euro 5-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 180 mg stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten. Onder de Euro 6-limieten mogen dieselauto's niet meer dan 80 mg NOx per kilometer uitstoten. De getroffen voertuigen van Mercedes-Benz stoten aanzienlijk meer NOx uit dan volgens deze Europese emissievoorschriften is toegestaan.

Procederen

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van het emissiecontrolesysteem in auto’s verminderen, in bijna alle gevallen verboden is. Bovendien dienen voertuigen bij gebruik in de praktijk te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden. Daarbij heeft het Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat benadeelde automobilisten recht hebben op een schadevergoeding.

De betrokken dieselmodellen van Mercedes-Benz voldoen niet aan deze vereisten en overtreden daarom de wet. Stichting Car Claim heeft Mercedes-Benz in de zomer van 2020 aangeschreven om het bedrijf op haar verantwoordelijkheid te wijzen. Ook heeft Car Claim Mercedes-Benz gevraagd om te overleggen over een collectieve oplossing voor de benadeelde automobilisten. Op deze uitnodiging voor overleg is Mercedes-Benz niet ingegaan. Op 30 december 2020 heeft Stichting Car Claim daarom een dagvaarding uitgebracht in de lopende collectieve actieprocedure tegen Mercedes-Benz.

Car Claim wil dat Mercedes-Benz de betrokken (door Europese automobilisten gekochte of geleasete) dieselvoertuigen terugroept. Ook willen we dat Mercedes-Benz ervoor zorgt dat deze voertuigen, onder normale gebruiksomstandigheden, volledig voldoen aan de emissievoorschriften van de Europese Unie en de respectieve lidstaten. Daarnaast wil Car Claim dat Mercedes-Benz ervoor zorgt en garandeert dat de maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de betrokken dieselvoertuigen voldoen aan wet, geen enkele negatieve invloed zullen hebben op de voertuigen of de manier waarop deze kunnen worden gebruikt.

Is het niet mogelijk om de betrokken dieselvoertuigen naar behoren en volledig te repareren en ervoor te zorgen dat de maatregelen geen negatieve effecten hebben? Dan wil Car Claim dat Europese automobilisten de mogelijkheid krijgen om hun betrokken dieselvoertuig te retourneren aan Mercedes-Benz of aan een Mercedes-Benz-dealer, tegen (volledige) terugbetaling van de aankoopprijs. Kunnen of willen automobilisten het betrokken dieselvoertuig niet retourneren aan Mercedes-Benz (of aan een Mercedes-Benz-dealer), om wat voor reden dan ook? Dan wil Car Claim dat deze automobilisten hun schade naar behoren en volledig vergoed krijgen.

U komt voor deelname in aanmerking indien:

 • u (voormalig) eigenaar, leaserijder of wagenparkbezitter bent van één van de betrokken dieselmodellen hieronder;
 • uw dieselvoertuig een EURO 5 of EURO 6 typegoedkeuring heeft; en
 • uw dieselvoertuig in de periode tussen 1 januari 2009 tot en met 31 december 2019 op de markt is gebracht.

Wilt u zich aanmelden voor de collectieve actie tegen Mercedes-Benz? Vult u dan uw kenteken in bovenaan deze pagina. Mocht dit niet lukken. Stuur ons dan een e-mail via [email protected] met de volgende gegevens:

 • Voertuigmodel
 • Bouwjaar
 • VIN- en/of registratienummer (terug te vinden op uw kentekenbewijs)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht over uw aanmelding en of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding.

Op basis van het onderzoek van Car Claim zijn op dit moment in ieder geval de volgende dieselmodellen van Mercedes-Benz bij het dieselemissieschandaal betrokken.

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Meer informatie over de betrokken modellen vindt u hier.

menu